• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch đất xây dựng bến xe tại Khu đô thị nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 924/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG BẾN XE TẠI KHU ĐÔ THỊ NAM CẦN THƠ, PHƯỜNG HƯNG THẠNH, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến xe tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 547/TTr-STNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch khu đất có diện tích khoảng 3,93 ha để đầu tư xây dựng Bến xe tại Khu đô thị Nam Cần Thơ theo chủ trương được duyệt.

Khu đất thuộc tờ bản đồ số 19, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm: Bản trích lục địa chính số 111/VPĐKQSDĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 17/3/2014).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân quận Cái Răng có trách nhiệm:

- Công bố quyết định quy hoạch và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án cho các chủ sử dụng đất có liên quan biết để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Cập nhật vị trí nêu trên vào đồ án quy hoạch sử dụng đất của quận.

2. Giao Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ có trách nhiệm:

- Liên hệ với Ủy ban nhân dân quận Cái Răng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Lập thủ tục đầu tư xây dựng Bến xe tại Khu đô thị Nam Cần Thơ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch đất xây dựng Bến xe tại Khu đô thị Nam Cần Thơ thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các hộ dân trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 924/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 924/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237708