• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 924/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 22/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 3078/QĐ-BYT ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 40/TTr-SYT ngày 27/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Khoản 7, Điều 2, Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là BQLDA tỉnh), sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).

BQLDA tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Cơ sở pháp lý.

- Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 22/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

- Căn cứ Quyết định số 3078/QĐ-BYT ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 387/QĐ-BYT ngày 03/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục đầu tư các bệnh viện tỉnh Bình Định thuộc Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện”;

- Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định; Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thành viên Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định.

Điều 3. Thông tin chung về Dự án

1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bình Định.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.

3. Mục tiêu của dự án:

a. Mục tiêu chung:

Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” được triển khai nhằm góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bình Định nói riêng; góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Cải thiện và nâng cao năng lực hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý chất thải y tế tại tỉnh.

- Hỗ trợ đầu tư xây lắp, trang bị hệ thống xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng y tế cho các bệnh viện công lập của tỉnh.

- Nâng cao năng lực quản lý, vận hành, quan trắc, kiểm định hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế của tỉnh.

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 06 năm (Từ năm 2011 đến 2017).

5. Tổng vốn đầu tư cho Dự án (theo Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 22/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt văn kiện Dự án): 155.000.000 USD, tương đương 3.215.500 triệu đồng VN (tỷ giá 1 USD = 19.500 VND theo Văn kiện Dự án). Trong đó:

- Vốn ODA: 150.000.000 USD, tương đương 2.925.000 triệu đồng VN.

- Vốn đối ứng: 95.500 triệu VND, tương đương với 5.000.000 USD.

Ghi chú: Vốn đầu tư cho Dự án ghi theo Văn kiện Dự án, tính chung cho tất cả các dự án của các tỉnh tham gia, Bộ Y tế không phê duyệt riêng cho từng tỉnh.

Nguồn vốn vay WB đầu tư cho 4 bệnh viện của tỉnh Bình Định theo Quyết định số 387/QĐ-BYT ngày 03/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế là: 40.477.677.000 đồng, tương đương 1.900.360 USD (1 USD = 21.300 VND, theo Công văn số 1527/BYT-TB-CT tháng 3/2015). Vốn đầu tư thực tế bố trí cho Dự án "Hỗ trợ chất thải bệnh viện" tại tỉnh Bình Định thực hiện căn cứ vào thỏa thuận tài trợ được ký kết giữa Bộ Y tế với UBND tỉnh Bình Định.

6. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát từ Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Thông tin về Ban Quản lý Dự án

1. Tên giao dịch của Ban Quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định.

2. Địa chỉ làm việc: Sở Y tế Bình Định (số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

3. Điện thoại: 056.3791222 - 3792028.

4. Fax: 056.3792276 - 3794686.

5. E-mail: khtc@syt.binhdinh.gov.vn

BQLDA tỉnh là một tổ chức có tư cách pháp nhân, được phép được khắc con dấu riêng của Ban Quản lý Dự án để giao dịch; được phép mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại để phục vụ việc triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án tại tỉnh Bình Định; chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính theo quy định của Hiệp định vay vốn và quy định của pháp luật Việt Nam.

Các văn bản, tài liệu của BQLDA tỉnh ký ban hành trước ngày con dấu riêng của BQLDA tỉnh được cấp thì sử dụng con dấu của Sở Y tế theo Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án

1. Sở Y tế là chủ đầu tư của Dự án tại tỉnh, chịu trách nhiệm chung đối với việc triển khai hoạt động của Dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng mục tiêu, nội dung, kết quả và tiến độ được thống nhất giữa UBND tỉnh với Bộ Y tế và giữa Sở Y tế với Ban Quản lý dự án Trung ương.

2. BQLDA tỉnh hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

- Đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác có liên quan được Chủ đầu tư, UBND tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan khác có thẩm quyền giao.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; đảm bảo sự thống nhất về quản lý nhà nước đối với Dự án ODA vay nợ và các thỏa thuận tại Hiệp định tài chính Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (số 4899-VN).

- Mọi hoạt động của BQLDA tỉnh phải được công khai và chịu giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của Dự án.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, ban hành các biện pháp phòng chống tham nhũng.

- Các thành viên BQLDA tỉnh được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh và nguồn vốn vay của Dự án, được quy định cụ thể trong Thỏa thuận tài trợ được ký kết giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH

Điều 6. Lập kế hoạch thực hiện dự án

1. Xây dựng kế hoạch tổng thể quản lý chất thải y tế của tỉnh và Kế hoạch chi tiết quản lý chất thải cho các bệnh viện được đầu tư từ nguồn vốn của Dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể được duyệt, BQLDA tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm trình Ban Quản lý dự án Trung ương và UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể hóa kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm được phê duyệt để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tiến độ của Dự án.

Điều 7. Quản lý quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án

1. Tổ chức khảo sát thiết kế, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng danh mục tài trợ của Dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Chịu trách nhiệm làm việc với Ban Quản lý dự án Trung ương để xác định nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải bệnh viện; đào tạo cán bộ; khả năng vận hành, sử dụng từng loại thiết bị nhằm đạt hiệu quả cao.

3. Chịu trách nhiệm đề xuất các cơ sở được đầu tư và các thiết bị mua sắm phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng của bệnh viện, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

4. Đối với các hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, mua sắm vật tư, đấu thầu trang thiết bị, BQLDA tỉnh phải báo cáo Chủ đầu tư để xin ý kiến và phải nhận được ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý dự án Trung ương trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Cử cán bộ tham gia các khóa học do Ban Quản lý dự án Trung ương tổ chức và thông báo.

6. Tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cán bộ, nhân viên của bệnh viện về quản lý chất thải.

Điều 8. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng

1. Xây dựng và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu theo đúng hướng dẫn mua sắm của Ban Quản lý dự án Trung ương, nhà tài trợ và các quy định trong Hiệp định vay vốn cũng như các quy định hiện hành về đấu thầu của Việt Nam.

2. Ký hợp đồng với nhà cung cấp sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Quản lý quá trình thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường); theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện của các nhà thầu, các nhà cung cấp dịch vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 9. Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật việc quản lý vốn ODA và vốn đối ứng của Dự án được phân bổ; thực hiện chế độ ghi chép, báo cáo theo quy định hiện hành cho các cấp thẩm quyền (Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Quản lý dự án Trung ương, Nhà tài trợ, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan).

2. Chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính theo quy định của Hiệp định vay vốn và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

1. Tổ chức và quản lý nhân sự của BQLDA tỉnh.

2. Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến Dự án và BQLDA tỉnh theo các quy định của pháp luật.

3. Chuẩn bị báo cáo khi UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền cần công khai hóa nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của dự án cho những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Dự án và các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội.

4. Cung cấp thông tin của Dự án chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, trừ các thông tin phải bảo mật, không được phép phổ biến theo quy định của pháp luật.

5. Làm đầu mối của Sở Y tế, UBND tỉnh và các cơ quan tham gia thực hiện Dự án trong việc liên hệ với Bộ Y tế, nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

6. Làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia các hoạt động của Dự án.

Điều 11. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Dự án

1. Lập báo cáo tình hình thực hiện Dự án theo quy định.

2. Làm đầu mối phối hợp với nhà tài trợ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá tình hình thực hiện Dự án.

3. Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Trung ương, UBND tỉnh, Bộ Y tế, nhà tài trợ và các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán Dự án

1. Chuẩn bị để các cơ quan liên quan nghiệm thu và bàn giao Dự án đã hoàn thành cho các đơn vị được đầu tư theo quy định để vận hành, khai thác.

2. Lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 13. Nhiệm vụ khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Dự án do Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Trung ương, UBND tỉnh, Bộ Y tế, nhà tài trợ và các cơ quan có thẩm quyền giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 14. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Dự án

BQLDA tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm:

1. Giám đốc: Do 01 đại diện lãnh đạo Sở Y tế kiêm nhiệm.

2. Phó Giám đốc:

- 01 Phó Giám đốc BQLDA tỉnh là đại diện lãnh đạo Sở Y tế kiêm nhiệm, làm nhiệm vụ Thường trực BQLDA tỉnh.

- 01 Phó Giám đốc BQLDA tỉnh là Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

3. Kế toán trưởng: Trực tiếp theo dõi công tác giải ngân của Dự án.

4. Các Ủy viên:

- 01 Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế: Theo dõi công tác đào tạo, tập huấn của Dự án.

- 01 Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Y tế: Theo dõi công tác kế hoạch, đấu thầu, kỹ thuật - công nghệ của Dự án.

- Các Giám đốc của bệnh viện tham gia Dự án: Giúp Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh theo dõi các hoạt động triển khai của Dự án liên quan đến đơn vị thụ hưởng.

Điều 15. Giám đốc Ban Quản lý Dự án

1. Giám đốc BQLDA tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

2. Giám đốc BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm:

- Tổ chức công tác lập và điều chỉnh kế hoạch tổng thể (nếu cần thiết), kế hoạch hàng năm của toàn bộ Dự án, trình Ban Quản dự án Trung ương và UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động của Dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt và quản lý dự án theo quy định hiện hành.

- Tổ chức báo cáo tổng hợp hoạt động dự án theo định kỳ và báo cáo hoàn thành kết thúc dự án để trình Ban Quản dự án Trung ương xem xét.

- Tổ chức xây dựng và bảo vệ hệ thống thông tin thông suốt và thống nhất giữa Ban Quản lý dự án tỉnh và Ban Quản dự án Trung ương.

- Làm chủ tài khoản và trực tiếp quản lý nguồn kinh phí và các nguồn lực khác của Dự án (kể cả trường hợp ủy quyền cho Phó Giám đốc khi đi vắng).

- Phân công công tác cho các Phó Giám đốc. Khi vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc thay mặt quản lý, điều hành các hoạt động cụ thể của BQLDA tỉnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của Dự án được ổn định.

Điều 16. Các thành viên khác của Ban Quản lý Dự án

1. Nhiệm vụ của các Phó Giám đốc:

- Giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý và tổ chức thực hiện Dự án tại tỉnh; điều hành các hoạt động của Dự án khi được Giám đốc ủy quyền.

- Được phân công, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo những công việc, lĩnh vực cụ thể; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc/lĩnh vực được giao phụ trách, điều hành.

2. Nhiệm vụ của thành viên khác:

- Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền, đúng thời hạn.

- Báo cáo trung thực, đầy đủ các công việc được giao theo định kỳ và hàng tháng.

- Duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp và với các cơ quan liên quan. Các thành viên của BQLDA tỉnh thực hiện việc giao dịch với các cơ quan liên quan theo sự phân công của Giám đốc và các Phó Giám đốc BQLDA tỉnh.

- Tuân thủ chính sách pháp luật, các quy chế và quy định hiện hành của Nhà nước; đặc biệt trong công tác bảo mật thông tin, tài liệu, bảo vệ tài sản.

- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác thông qua các hoạt động của Dự án.

- Đóng góp đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 17. Nguyên tắc làm việc.

BQLDA tỉnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 18. Chế độ hội họp.

- Định kỳ mỗi tháng 1 lần, BQLDA tỉnh tổ chức họp giao ban; thành phần tham dự họp giao ban do Giám đốc BQLDA tỉnh quyết định.

- Định kỳ hàng quý, BQLDA họp giao ban theo yêu cầu của UBND tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách y tế chủ trì. Thành phần tham dự họp gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng BQLDA tỉnh và các sở, ngành liên quan theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Định kỳ hàng năm, tiến hành họp sơ kết tình hình hoạt động năm.

- Các cuộc họp đột xuất khác: Thời gian, nội dung và thành phần tham dự theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và do Giám đốc BQLDA triệu tập.

Điều 19. Chế độ thông tin, báo cáo.

- Báo cáo định kỳ: Hàng tháng, hàng quý và hàng năm, BQLDA tổng hợp tiến độ thực hiện và đánh giá các hoạt động của Dự án, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, BQLDA TW và các cơ quan liên quan khác theo quy định hiện hành.

- Báo cáo đột xuất: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của các cơ quan quản lý Dự án cấp trên.

Điều 20. Chế độ quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản.

- Tất cả các thành viên của BQLDA phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản. Mọi tài liệu đến kỳ hạn phải đưa vào lưu trữ.

- Việc khai thác tài liệu tại bộ phận lưu trữ phải có sự đồng ý của Giám đốc BQLDA tỉnh.

- Việc bảo vệ con dấu, các phương tiện thông tin, bảo mật tư liệu thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Mối quan hệ công tác:

1. Đối với Ngân hàng Thế giới (WB): Thực hiện theo các quy định của Hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và WB.

2. Đối với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan của Chính phủ: BQLDA tỉnh chịu sự quản lý, hướng dẫn của BQLDA TW và các bộ, ngành liên quan của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan của Chính phủ về việc tổ chức điều hành, thực hiện Dự án.

3. Đối với UBND tỉnh: BQLDA tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức điều hành, thực hiện Dự án; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

4. Đối với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan: BQLDA tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Sở Y tế; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động của Dự án; thực hiện việc trao đổi thông tin khi cần thiết và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

5. Đối với các đơn vị tham gia Dự án: Kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết cho các đơn vị tham gia Dự án; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia Dự án triển khai các hoạt động của Dự án.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định gồm có 05 chương và 22 điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

2. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan của tỉnh, BQLDA tỉnh và các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Dự án có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 924/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 19/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 924/QĐ-UBND

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272080