• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình


 

Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 928/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

Căn cứ Công văn số 839/BYT-TCDS ngày 10/12/2009 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 67/TTr-SYT ngày 27/5/2013 của Sở Y tế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Nam Định như sau:

Trưởng ban: Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó trưởng ban thường trực: Bà Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế.

Phó trưởng ban: Ông Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Uỷ viên:

1. Ông Trần Kha, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2. Ông Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

3. Ông Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Đinh Lê Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

5. Ông Đỗ Anh Xô, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

6. Mời bà Đào Kim Oanh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

7. Mời bà Trần Thị Thủy, y viên Thường trực, Trưởng ban phong trào, y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

8. Mời ông Lưu Mạnh Lực, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

9. Mời bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

10. Mời ông Vũ Anh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

11. Mời bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

12. Mời ông Trần Đức Long, Phó Tổng biên tập Báo Nam Định;

13. Mời ông Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tư vấn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 928/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 05/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 928/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204518