• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 93/QĐ-HQCT năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Sóc Trăng do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 93/QĐ-HQCT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/QĐ-HQCT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN SÓC TRĂNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sóc Trăng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/QĐ-HQCT, ngày 09/01/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sóc Trăng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (Vụ TCCB): để b/c;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB-TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-HQCT ngày 02/3/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phCần Thơ)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Đội Tổng hợp:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ nội bộ; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo; công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chi cục trưởng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chng tham nhũng; công tác công nghệ thông tin; công tác hiện đại hóa hải quan; công tác quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

2. Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo thống kê của Chi cục; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch.

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; kế toán, thống kê, tổng hp các báo cáo có liên quan; thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định của Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan.

4. Thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý tài sản, trang thiết bị của Chi cục; công tác quản trị; công tác công nghệ thông tin; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, cấp dưỡng, phòng chống cháy nổ.

6. Thực hiện công tác theo dõi nợ thuế, đôn đốc thu nộp thuế; theo dõi việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm.

7. Kiểm tra, giám sát trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan ca công chức hải quan thuộc Chi cục để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

8. Thực hiện quản lý công chức thuộc Đội và quản lý tài sản, trang thiết bị được cp đúng quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Chi cục phân công.

II. Đội Nghiệp vụ

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, gia công đầu tư, chế xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung chuyn tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác được giao theo quy định của pháp luật.

2. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những phát sinh, thay đổi bất thường trên địa bàn Chi cục trong việc thực hiện công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý, đề xuất Chi cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tchức và cá nhân có liên quan.

4. Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan.

6. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi qun lý của Chi cục.

7. Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan.

8. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục kiến nghị vi các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung vào chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

10. Tchức thực hiện công tác kiểm định và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công và theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia và chịu trách nhiệm chính trong công tác giải quyết vướng mc, tuyên truyn, hướng dn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

12. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục.

13. Thực hiện quản lý công chức thuộc Đội và quản lý tài sản, trang thiết bđược cp đúng quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục phân công.

III. Đội Giám sát

1. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; phòng, chống gian lận thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động được giao theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Phối hp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trên địa bàn hoạt động hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hi quan theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Tham mưu cho Chi cục trưởng quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tchức tiến hành một số hoạt động điều tra theo thẩm quyền Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.

5. Phối hợp tham gia tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật vhải quan cho các tchức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý.

6. Thực hiện quản lý công chức thuộc Đội và quản lý tài sản, trang thiết bị được cp đúng quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Đội thuộc Chi cục có Đội trưởng, từ 01 đến 02 Phó Đội trưởng và một scông chức thừa hành.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Công chức thừa hành thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Đội phân công và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Đội và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của ngành Hải quan.

3. Biên chế của các Đội do Chi cục trưởng quyết định trong tổng số biên chế được giao của Chi cục.

Căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưng bố trí, luân chuyển công chức trong nội bộ Chi cục theo quy định; sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức của các Đội để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Các Đội chịu sự chđạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng.

2. Đối vi các Đội thuộc Chi cục là mối quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao;

3. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ là quan hệ phối hợp công tác theo quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và chỉ đạo của Cục trưởng, Chi cục trưng./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/QĐ-HQCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Hùng Hải
Ngày ban hành: 02/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 93/QĐ-HQCT

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342253