• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 93/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 93/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 2020/TTr-SCT ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long; Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2016 CỦA TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24/11/2015 Bộ Công thương, về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;

Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường trong năm 2016 và Tết Nguyên đán Bính Thân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tăng cường sản xuất tạo nguồn hàng dồi dào đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường hàng hóa năm 2016 đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao vào các dịp lễ, tết..., góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, vật tư nông nghiệp nâng cao uy tín, trách nhiệm và thương hiệu của doanh nghiệp đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các vùng sâu, vùng xa với chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý. Góp phần định hướng, khuyến khích, nâng cao ý thức tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Yêu cầu:

- Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu, tham gia bình ổn thị trường với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, nhất là dịp lễ, tết... Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu tham gia thị trường với giá bán lẻ có tính ổn định; mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa...tăng khả năng tiếp cận sớm và đầy đủ hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.

- Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong lĩnh vực giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn.

- Phát huy tốt các phương thức bán hàng truyền thống kết hợp với phương thức bán hàng hiện đại, phát triển đa dạng hóa hệ thống phân phối bán hàng bình ổn, nhất là tại các huyện, các khu công nghiệp, khu dân cư, đặc biệt quan tâm phát triển tại các chợ truyền thống ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Các mặt hàng tham gia bình ổn:

Khuyến khích các doanh nghiệp tạo nguồn hàng, mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu có chất lượng, đảm bảo vệ sinh, giá cả hợp lý đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp lễ, tết....

Các mặt hàng tham gia bình ổn: Lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (bao gồm: Thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, dầu ăn, đường, bột ngọt, các loại thực phẩm chế biến), dụng cụ học tập cơ bản của học sinh (bao gồm: Sách giáo khoa, tập, viết, …)

2. Các mặt hàng tham gia bình ổn vào dịp Tết Nguyên đán năm 2016 (tháng 12 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016):

- Các mặt hàng tham gia bình ổn: Lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (bao gồm: Thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, dầu ăn, đường, bột ngọt, các loại thực phẩm chế biến).

*Dự báo sản lượng hàng hóa nông sản phục vụ Tết Nguyên đán 2016:

+ Gạo: Diện tích xuống giống vụ đông xuân của tỉnh 61.000 ha, ước sản lượng 433.100 tấn lúa (quy gạo 216.550 tấn). Thời gian thu hoạch: Từ tháng 01-3/2016, tập trung trong tháng 02/2016 (đảm bảo được nhu cầu về gạo phục vụ Tết).

+ Heo: Số lượng heo của tỉnh khoảng 360 ngàn con, số lượng thịt heo hơi xuất chuồng bình quân trên 5.000 tấn/tháng. Dịp Tết có khả năng cung cấp 3.860 tấn/tháng.

+ Gia cầm: Tổng đàn gia cầm của tỉnh trên 7 triệu con. Khả năng sản xuất thịt gia cầm bình quân 2.508 tấn/tháng, trong dịp Tết có khả năng cung cấp 1.880 tấn.

+ Dưa hấu: Diện tích xuống giống 573 ha, sản lượng ước trên 16 ngàn tấn.

+ Rau màu: Vụ Đông xuân diện tích xuống giống khoảng 23.185 ha, sản lượng ước trên 450 ngàn tấn.

*Qua rà soát cung cầu thị trường và số lượng hàng hóa dự trữ tham gia bình ổn thị trường các năm qua, dự kiến lượng hàng tham gia bình ổn Tết Bính Thân, tính bình quân cho một tháng, cụ thể như sau:

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị

Số lượng

1

Gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa

tấn/tháng

300

2

Thịt heo

tấn/tháng

12

3

Thịt gia cầm

tấn/tháng

6

4

Trứng gia cầm

trứng/tháng

48.000

5

Cá các loại

tấn/tháng

36

6

Thực phẩm chế biến các loại

tấn/tháng

24

7

Đường các loại

tấn/tháng

12

8

Dầu ăn các loại

tấn/tháng

12

9

Bột ngọt các loại

tấn/tháng

5

(Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn, tăng bình quân khoảng 20% so với tháng thường trong năm).

Thực hiện vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở địa phương tham gia thực hiện chủ trương bình ổn giá hàng hóa dịp Tết Nguyên đán và khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn các Ngân hàng Thương mại với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chủ yếu trong ngành thực hiện dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trị giá khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó:

+ Công ty Lương thực Vĩnh Long, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long. Trong đó Cty Lương thực Vĩnh Long tồn kho trên 4.000 tấn.

+ Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn-Vĩnh Long (Co.opMart): Chuẩn bị các mặt hàng như thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, đường, dầu ăn, bánh mứt kẹo,…giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết khoảng 57 tỷ đồng và tổ chức 04 điểm bán hàng lưu động ở các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn.

+ Công ty Xăng dầu Vĩnh Long chuẩn bị 2,6 triệu lít xăng, dầu các loại phục vụ tiêu dùng (thời gian ½ tháng), trị giá khoảng 44 tỷ đồng.

+ Công ty Điện lực Vĩnh Long có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân trước, trong và sau Tết. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trước trong và sau Tết.

Đồng thời, tổ chức thực hiện Chương trình liên kết hợp tác với TP. HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện điều tiết hàng hóa để kịp thời bình ổn thị trường khi phát sinh biến động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

3. Đối tượng tham gia Chương trình:

- Các ngân hàng thương mại hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

- Các doanh nghiệp, cơ sở có chức năng sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phù hợp với các mặt hàng tham gia Chương trình; có uy tín, năng lực, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc diện bình ổn.

4. Điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị tham gia chương trình:

a) Điều kiện tham gia Chương trình:

- Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh:

+ Có chức năng sản xuất, kinh doanh cung ứng bán buôn và bán lẻ hàng hóa phù hợp với các nhóm mặt hàng tham gia Chương trình; có lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với số lượng lớn và xuyên suốt trong thời gian thực hiện Chương trình;

+ Có kế hoạch sản xuất, kinh doanh tạo nguồn hàng khả thi và năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán của năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn,…);

+ Có hệ thống nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị, công nghệ sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương tiện vận chuyển hàng hóa cho việc phân phối và bán hàng lưu động theo yêu cầu của Chương trình;

+ Có các điểm bán lẻ bình ổn (trực thuộc đơn vị hoặc liên doanh liên kết làm đại lý của đơn vị) hoạt động ổn định, thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Nếu doanh nghiệp không tổ chức điểm bán lẻ, phải tổ chức bán hàng lưu động thường xuyên để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Doanh nghiệp phải đăng ký danh sách các điểm bán lẻ bình ổn (về quy mô, địa điểm, số điện thoại) và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối bán lẻ bình ổn trong thời gian thực hiện Chương trình;

+ Cam kết dự trữ hàng hóa đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; đăng ký giá, kê khai giá và bán đúng giá đăng ký đã được phê duyệt hoặc thấp hơn giá thị trường của hàng hóa cùng chủng loại, cùng thời điểm.

+ Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào nhằm tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Đối với các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình:

Các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng thủ tục vay vốn đảm bảo giải ngân kịp thời cho doanh nghiệp; tự nguyện đăng ký hạn mức tín dụng, mức lãi suất phù hợp theo quy định, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong Chương trình vay vốn sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa, đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở theo quy định cụ thể của ngân hàng nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng.

b) Quyền lợi và nghĩa vụ:

- Quyền lợi:

+ Doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn thông qua các Ngân hàng thương mại có tham gia Chương trình bình ổn với mức lãi suất ưu đãi nhằm thực hiện đầu tư, sản xuất và thực hiện tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung ứng ra thị trường đầy đủ, xuyên suốt trong thời gian thực hiện Chương trình bình ổn, hạn mức vay tương ứng lượng hàng hóa đã đăng ký;

+ Doanh nghiệp được hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đối với những sản phẩm và các điểm bán lẻ tham gia bình ổn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý, bền vững;

+ Được ưu tiên tham gia các phiên chợ hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức.

- Nghĩa vụ:

+ Tổ chức kinh doanh theo đúng kế hoạch kinh doanh tạo nguồn hàng đã đăng ký, dự trữ hàng hóa (thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá của Chương trình), phải đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, kể cả trong trường hợp có xảy ra biến động thị trường;

+ Giá bán các mặt hàng trong Chương trình phải đảm bảo ổn định (bằng hoặc thấp hơn giá bán các mặt hàng cùng chủng loại, chất lượng đang lưu thông trên thị trường) trong suốt thời gian thực hiện Chương trình. Khi có phát sinh biến động tăng giá bất thường trên thị trường và trong trường hợp cần phải điều chỉnh giá bán, phải báo cáo cơ quan quản lý xem xét trước khi thực hiện điều chỉnh.

+ Trong thời gian thực hiện Chương trình phải phát triển thêm ít nhất 20% số điểm bán lẻ bình ổn so với thời điểm ban đầu đăng ký tham gia Chương trình này; phát triển đa dạng hóa hệ thống phân phối bán hàng bình ổn của đơn vị bằng nhiều phương thức như: Liên kết, hợp tác giữa các đơn vị tham gia Chương trình với nhau, với các tiểu thương, hộ bán lẻ tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, hợp tác xã, siêu thị,… trên địa bàn huyện hoặc tự đầu tư xây dựng mới điểm bán lẻ bình ổn của đơn vị thực hiện theo đúng các quy định trong kế hoạch;

+ Thực hiện bán hàng lưu động trên địa bàn các huyện, khu công nghiệp, khu dân cư.

+ Điểm bán hàng bình ổn phải treo băng rôn, bảng hiệu tại điểm bán lẻ bình ổn theo đúng nội dung của Sở Công thương hướng dẫn “Điểm bán hàng bình ổn thị trường năm 2016”; bố trí hàng hóa, trưng bày ở vị trí thuận tiện, để người dân dễ nhận biết và mua sắm;

+ Chấp hành sự điều động của Sở Công thương về cung ứng hàng hóa để điều tiết, bình ổn thị trường khi có xảy ra biến động bất thường; thực hiện đúng các cam kết và các quy định của chương trình bình ổn theo kế hoạch này;

+ Có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và lãi suất vay đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết với các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình; trường hợp đơn vị sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không thực hiện đúng cam kết về cung ứng lượng hàng hóa theo kế hoạch, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ phần vốn vay và chịu phạt lãi suất theo quy định hiện hành của ngành ngân hàng.

5. Cơ chế thực hiện Chương trình:

a) Thời gian thực hiện:

Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết năm 2016. Trong đó:

+ Nhóm mặt hàng Lương thực - Thực phẩm thiết yếu: Trong năm 2016;

+ Nhóm mặt hàng Lương thực - Thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Bính Thân: Từ tháng 12/2015 đến hết tháng 02/2016;

+ Nhóm mặt hàng sách giáo khoa, dụng cụ học sinh, thời gian thực hiện chương trình bình ổn từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2016.

b) Nguồn vốn thực hiện Chương trình:

- Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, thực hiện đăng ký cụ thể hạn mức tham gia bình ổn và vay vốn tại các Ngân hàng thương mại. Tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn về hạn mức cho vay, lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng.

- Bên cạnh, căn cứ chủ trương của Trung ương về bình ổn giá, khả năng cân đối của Ngân sách địa phương và tùy theo tình hình biến động của thị trường (tình trạng mặt hàng bình ổn biến động, khan hiếm, không có mặt hàng thay thế... ), Sở Công thương phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho vay theo lãi suất ưu đãi từ ngân sách cho doanh nghiệp tham gia Chương trình trong một thời gian nhất định.

c) Giá bán hàng bình ổn thị trường:

- Doanh nghiệp tham gia Chương trình tự xây dựng và đăng ký với Sở Tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chính xác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và phù hợp với giá thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm. Trường hợp thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với giá nguyên vật liệu đầu vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, đơn vị thực hiện điều chỉnh giá bán bình ổn như sau:

- Trường hợp giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động tăng từ 5% trở lên so với thời điểm đơn vị đăng ký giá bán bình ổn thì các đơn vị được điều chỉnh tăng giá bán. Khi điều chỉnh tăng giá bán bình ổn, đơn vị thực hiện đăng ký lại giá bán bình ổn gửi về Sở Tài chính trước 05 ngày so với thời điểm điều chỉnh giá (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Tài chính). Nếu không có yêu cầu đăng ký lại giá từ phía cơ quan tài chính, doanh nghiệp tổ chức bán hàng hóa, dịch vụ theo giá và thời điểm đã đăng ký;

- Trường hợp giá thị trường biến động giảm thì các đơn vị phải đăng ký điều chỉnh giảm giá bán tương ứng gửi về Sở Tài chính trước 05 ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Tài chính);

- Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dự trữ ổn định để cung ứng góp phần ổn định thị trường cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã kết hợp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình bình ổn theo Kế hoạch gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kết hợp với các Chương trình bình ổn và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để cung ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết đến nhân dân vùng sâu, vùng xa với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.

- Theo dõi, dự báo kịp thời nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa phương để chủ động có phương án hoặc đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường, nhất là dịp lễ, tết...

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thành lập tổ thẩm định việc vay vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình; kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa và các điểm bán lẻ phục vụ Chương trình và nắm tình hình diễn biến cung cầu trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, đánh giá và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị tham gia Chương trình, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm quy định theo Kế hoạch này;

- Tổng hợp, cung cấp danh sách những điểm bán lẻ bình ổn, các mặt hàng bình ổn của đơn vị tham gia chương trình bình ổn cho các ngành, đơn vị chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan Báo, Đài để công bố rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết đến mua sắm.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong thị trường nội địa, tăng cường các hoạt động khuyến mại, giảm giá;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với sở, ngành chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường; kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật về giá, chất lượng sản phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại.

- Kết thúc Chương trình, tổng hợp báo cáo sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện chương trình bình ổn cho các năm tiếp theo.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Công thương và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định mức cho vay theo lãi suất ưu đãi từ ngân sách cho doanh nghiệp tham gia chương trình trong một thời gian nhất định để thực hiện bình ổn giá, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng Việt, giới thiệu quảng bá rộng rãi sản phẩm, mở rộng hệ thống bán lẻ.

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá của các đơn vị tham gia Chương trình, chủ trì kiểm tra, thẩm định giá đăng ký giá bình ổn của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công thương kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các đơn vị tham gia Chương trình.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, giá cả của các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chủ động tổ chức kiểm tra các trường hợp biến động giá (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường thuê mặt bằng để mở thêm điểm bán lẻ bình ổn (khi doanh nghiệp có nhu cầu).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ giữa các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến đóng gói đã được chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh, phân phối thực phẩm sạch. Giới thiệu các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã,… chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn thực phẩm, có nguồn gốc ổn định tham gia hoặc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch vào thực hiện bình ổn thị trường;

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo nguồn hàng hóa nông thủy sản ổn định, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất hàng hóa nông thủy sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhằm đảm bảo sản phẩm sạch cung ứng trên thị trường.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long:

Có trách nhiệm kết nối giữa các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp tham gia Chương trình để cung ứng nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục vay vốn và giải ngân kịp thời cho doanh nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị trường của nhà nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; đẩy mạnh kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

6. Sở Giao thông vận tải:

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lưu thông vào giờ cao điểm đối với các phương tiện vận tải thực hiện vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán trong Chương trình bình ổn thị trường và cung ứng hàng hóa để điều tiết, bình ổn thị trường khi có xảy ra biến động bất thường.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị tham gia Chương trình tổ chức bán hàng lưu động phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về các điểm bán bán lẻ bình ổn để người dân trên địa bàn biết, tham gia mua sắm;

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra, giám sát công tác bình ổn thị trường của các đơn vị tham gia bình ổn trên địa bàn;

- Hỗ trợ, bố trí các điểm phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tham gia Chương trình phát triển mới nhiều điểm bán lẻ bình ổn, bán hàng lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; thông tin kịp thời về Sở Công thương khi thị trường có biến động bất thường;

- Chỉ đạo Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp quản lý chợ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đơn vị tham gia Chương trình khi có yêu cầu đăng ký điểm bán lẻ bình ổn tại các chợ truyền thống phục vụ nhân dân mua sắm. Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp quản lý chợ bố trí các điểm bán hàng hóa bình ổn thị trường, nhất là dịp Tết và phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các chợ trên địa bàn và chấp hành quy định về giá của tiểu thương kinh doanh trong chợ; sắp xếp, phân lô cho các hộ kinh doanh tham gia buôn bán các mặt hàng phục vụ Tết Bính Thân 2016.

9. Các sở, ngành, đơn vị liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tích cực tham gia tuyên truyền và phối hợp triển khai Chương trình bình ổn thị trường đạt hiệu quả.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình bình ổn thị trường đến nhân dân trong tỉnh, xem đây là công tác trọng tâm cần thực hiện.

Thực hiện chức năng giám sát, theo dõi công tác triển khai chương trình bình ổn thị trường để xem xét, đánh giá, kiến nghị tác động đến các sở, ngành có liên quan, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình.

11. Trong quá trình thực hiện Chương trình nếu có khó khăn, vướng mắc các sở ban ngành, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình phản ánh về Sở Công thương để được giải quyết và hướng dẫn cụ thể. Trường hợp vượt thẩm quyền Sở Công thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 12/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 93/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330390