• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 931/QĐ-TTg năm 2018 về ký Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Xinh-ga-po về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Xinh-ga-po do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 931/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XINH-GA-PO VỀ CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỢP TÁC VIỆT NAM - XINH-GA-PO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 2698/TTr-BNG-ĐNA ngày 24 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý với nội dung dự thảo "Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Xinh-ga-po.

Điều 2. Ủy quyền cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ ký Bản Ghi nhớ với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Xinh-ga-po.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc ký kết Bản Ghi nhớ trên theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NG, TP, GDĐT, CA, TC;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 931/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 931/QĐ-TTg

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
389011