• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 934/QĐ-TTg năm 2013 ký Hiệp định về Hợp tác lao động giữa Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 934/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 45/TTr-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định về Hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Hiệp định.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàm phán, ký Hiệp định với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại, cấp Giấy ủy quyền đàm phán, ký Hiệp định theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 934/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 934/QĐ-TTg

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194408