• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Quyết định 938/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 938/QĐ-UBND

An Giang, ng�y 26 th�ng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN H�NH MẪU T�I LIỆU THUYẾT MINH V� B�O C�O PH�N BỔ, GIAO DỰ TO�N NG�N S�CH GỬI CƠ QUAN T�I CH�NH

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch nh� nước ng�y 25 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước;

Căn cứ Th�ng tư số 342/2016/TT-BTC ng�y 30 th�ng 12 năm 2016 của Bộ T�i ch�nh quy định chi tiết v� hướng dẫn thi h�nh một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước;

Theo đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i ch�nh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y mẫu t�i liệu thuyết minh v� b�o c�o ph�n bổ, giao dự to�n ng�n s�ch gửi cơ quan t�i ch�nh, gồm:

1. C�ng văn ph�n khai dự to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm của đơn vị dự to�n cấp I theo mẫu số 01, 02, 03, 04 v� phụ lục số 01 đ�nh k�m.

2. C�ng văn thẩm định ph�n khai dự to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm của cơ quan t�i ch�nh c�c cấp theo mẫu số 05, 06 v� phụ lục số 02 đ�nh k�m.

3. Quyết định giao dự to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm của đơn vị dự to�n cấp I theo mẫu số 07, 08 v� phụ lục số 03 đ�nh k�m.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k� v� �p dụng từ năm ng�n s�ch 2018.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở T�i ch�nh, Thủ trưởng c�c Sở, Ban ng�nh, Đo�n thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, thị x� v� th�nh phố chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

TM. ỦY BAN NH�N D�N
KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Văn Nưng

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 938/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 938/QĐ-UBND

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381138