• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông

 

Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 94/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU T CHC CỦA TRUNG TÂM LƯU CHIỂU DỮ LIỆU TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); số hóa báo in (báo in và tạp chí in) đã thực hiện lưu chiểu theo quy định; hỗ trợ hoạt động báo chí để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Báo chí.

Tên giao dịch quốc tế: National Data Archive Center for Digital Communications.

Tên viết tắt: NDACDC.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, vận hành và quản lý các ứng dụng CNTT thuộc hệ thống lưu chiểu điện tử phục vụ công tác quản lý báo điện tử theo quy định.

Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo điện tử để thực hiện kết nối và truy xuất các sản phẩm báo điện tử thông qua hệ thống lưu chiểu điện tử; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.

3. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia đối với loại hình báo điện tử:

a) Tiếp nhận, phân loại, bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung sản phẩm báo điện tử thông qua hệ thống lưu chiểu điện tử; sử dụng sản phẩm báo điện tử theo quy định của pháp luật.

b) Thống kê, tổng hp, phân tích, đánh giá, kiểm tra, phân loại, giám sát, cảnh báo nội dung thông tin trên báo điện tử, dữ liệu lưu chiểu điện tử; đo lường, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo điện tử và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí theo sự phân công của Cục trưởng.

4. Theo dõi, nhận xét, dự báo, cảnh báo xu hướng nội dung thông tin trên báo điện tử theo chuyên đề, sự kiện, diễn biến truyền thông số trên không gian mạng.

5. Cung cấp dịch vụ phân tích nội dung, số liệu người truy cập báo điện tử; đánh giá xếp hạng báo điện tử.

6. Thực hiện đo kiểm, thử nghiệm về kỹ thuật, nghiệp vụ đối với loại hình báo điện tử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về báo in và báo điện tử.

7. Phân tích, đánh giá mối quan hệ, tác động nội dung thông tin trên báo điện tử.

8. Tổ chức thực hiện số hóa báo in đã thực hiện lưu chiểu: bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung sản phẩm báo in đã được số hóa; tổ chức phân loại nội dung để phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí; hỗ trợ việc kiểm tra nội dung trên báo in theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Tổ chức hoặc phối hp tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, truyền thông cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo của các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí theo nhu cầu.

10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với loại hình báo điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các cơ quan báo in, báo điện tử và các tổ chức khác liên quan đến lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí: tư vấn hoạt động báo chí, tư vấn truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội thi, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực báo chí trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo sự phân công của Cục trưởng, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan của pháp luật.

14. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Báo chí và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Hành chính - Tổng hp;

- Phòng Kỹ thuật - Lưu chiểu điện tử;

- Phòng Hỗ trợ hoạt động báo chí và dịch vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc quyết định.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm trình Cục trưởng Cục Báo chí quyết định trong tổng số người làm việc được Bộ trưởng giao.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 148/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Báo chí, Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
...

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:
...

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục do Cục trưởng quyết định.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 94/QĐ-BTTTT

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433974