• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Quyết định 94/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang gồm các ông (bà) theo Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại và địa chỉ Email

I. Cán bộ, công chức phụ trách chung về công tác Kiểm thủ tục hành chính của tỉnh

1

Vương Bình Thạnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

2

Võ Nguyên Nam

Chánh Văn phòng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0913.686.689

vnnam@angiang.gov.vn

3

Cao Thanh Sơn

Giám đốc

Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.006

0918.070.305

ctson@angiang.gov.vn

4

Đặng Thị Mỹ Bình

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0763.957.006

dtmbinh@angiang.gov.vn

5

Trương Thị Như Hoa

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

01675.707.999

ttnhoa@angiang.gov.vn

6

Huỳnh Ngọc Thảo Trang

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0984.277.669

hnttrang@angiang.gov.vn

7

Thái Hữu Phép

Giám đốc

Sở Nội vụ

Email: sonoivu@angiang.gov.vn

0918.038.241 - 0766.539.395

thphep@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Bình Định

Trưởng phòng Cải cách hành chính

0942.199.998 - 0763.957.049

nbdinh@angiang.gov.vn

9

Lê Huy Bình

Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính

0917.478.777

lhbinh@angiang.gov.vn

10

Lý Minh Tài

Chuyên viên phòng Cải cách hành chính

0907.180.055 - 0763.957.049

lmtai@angiang.gov.vn

11

Đoàn Bảo Toàn

Chuyên viên phòng Cải cách hành chính

0939.303.305 - 0763.957.049

dbtoan@angiang.gov.vn

II. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

12

Tô Thị Thu Thủy

Phó Chánh văn phòng

Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.006

0947.786.070

tttthuy@angiang.gov.vn

13

Nguyễn Hồng Phát

Chuyên viên

0916.363.921

nhphat@angiang.gov.vn

14

Trình Lam Sinh

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

Email: sonoivu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.881

0918.808.822 - 0763.856.011

tlsinh@angiang.gov.vn

15

Trương Long Hồ

Chánh văn phòng

0983.570.009 - 0763.852.881

tlho@angiang.gov.vn

16

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0169.981.49.39

ntnhanh@angiang.gov.vn

17

Phạm Sơn

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0913.679.740

pson@angiang.gov.vn

18

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

0763.854.070

nttthuy@angiang.gov.vn

19

Võ Thiện Cơ

Chuyên viên

0919.202.224 vtco@angiang.gov.vn

20

Phạm Thành Nhơn

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email: sokhdt@angiang.gov.vn

0918.717.255

ptnhon@angiang.gov.vn

21

Lê Hữu Phước

Phó Chánh Văn phòng

0939.025.678

lhphuoc03@angiang.gov.vn

22

Đinh Thị Mộng Tuyền

Chuyên viên

0919.231.323

dtmtuyen@angiang.gov.vn

23

Nguyễn Điền Thanh

Phó Giám đốc

Sở Tài chính

Email: sotaichinh@angiang.gov.vn

0913.191.507 - 0763 852.361

ndtan@angiang.gov.vn

24

Trần Thị Hương

Chánh văn phòng

0918 790.880 - 0763 852.099

tthuong@angiang.gov.vn

25

Huỳnh Xuân Mai

Cán bộ Văn phòng

01.254.545.669 - 0763.852.099

hxmai@angiang.gov.vn

26

Nguyễn Thị Minh Kiều

Phó Giám đốc

Sở Công thương

Email: socongthuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.952.638

0908.718.999 - 0763.952.595

ntmkieu@angiang.gov.vn

27

Phan Thị Kim Nga

Phó Chánh văn phòng

0919.466.426 - 0763.952.638

ptknga@angiang.gov.vn

28

Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên viên

0986.903.096 - 0763.952.638

nttba@angiang.gov.vn

29

Nguyễn Sĩ Lâm

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email: sonnptnt@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.164

0913.979.245

nslam@angiang.gov.vn

30

Trần Đắc Mậu

Chánh Văn phòng

0913.783.373 - 0763.852.164

tdmau@angiang.gov.vn

31

Ngô Chí Hoàng Long

Chuyên viên

01658.281.859

nchlong@angiang.gov.vn

32

Ngô Công Thức

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

Email: sogtvt@angiang.gov.vn

0913.749.779

ncthuc@angiang.gov.vn

33

Huỳnh Công Huấn

Phó Giám đốc

0918.059.234

hchuan@angiang.gov.vn

34

Nguyễn Phú Quới

Chuyên viên

0907.175.999 - 0763.930.069

npquoi@angiang.gov.vn

35

Nguyễn Việt Trí

Giám đốc

Sở Xây dựng

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.567

0913.877.758 - 0763.853.237

nvtri@angiang.gov.vn

36

Trần Ngọc Hiếu Ân

Phó Chánh văn phòng

0913.791.197

tnhan@angiang.gov.vn

37

Trương Văn Băng

Phó Chánh văn phòng

0939.970.920

tvbang@angiang.gov.vn

38

Trần Đặng Đức

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Email: sotnmt@angiang.gov.vn

0913.865.828

tdduc@angiang.gov.vn

39

Mai Thị Vân Anh

Chánh Văn phòng

0983.494.443 - 0763.853.217

mtvanh@angiang.gov.vn

40

Nguyễn Thanh Vũ

Trưởng phòng, Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận

0989.985.886

ntvu06@angiang.gov.vn

41

Trần Thanh Tâm

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Email:sotttt@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.956.898

0913.158.734

tttam@angiang.gov.vn

42

Trần Thanh Hùng

Chánh Văn phòng

0918.555.433

tthung@angiang.gov.vn

43

Nguyễn Thị Ngọc An

Chuyên viên

0918.754.139

ntnan@angiang.gov.vn

44

Bùi Công Bằng

Phó Giám đốc

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Email: soldtbxh@angiang.gov.vn

0918.527.895- 0763.911.189

bcbang@angiang.gov.vn

45

Lê Viết Hùng

Chánh Văn phòng

0913.896.368 - 0763.852.851

lvhung@angiang.gov.vn

46

Võ Minh Triệu

Chuyên viên

0979.713.778 - 0763.856.618

vmtrieu@angiang.gov.vn

47

Nguyễn Văn Lên

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email: sovhttdl@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.952.920

0913.767.596 - 3.952.809

nvlen@angiang.gov.vn

48

Nguyễn Tâm Tuyết Trinh

Chánh Văn phòng

0913.773.752

ntttrinh@angiang.gov.vn

49

Trần Anh Đào

Phó Chánh Văn phòng

0947.479.567 - 0976.867.779

tadao@angiang.gov.vn

50

Cao Văn Be

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

Email: sokhcn@angiang.gov.vn

0913.970.332 - 0763.859.008

cvbe@angiang.gov.vn

51

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

0919.027.324 - 0763.852.212

nttung@angiang.gov.vn

52

Bùi Thị Hồng Thẩm

Chuyên viên

0949.990.936

bththam@angiang.gov.vn

53

Lý Thanh Tú

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

Email: vanphong.soangiang@moet.edu.vn

0918.420.897

lttu@angiang.edu.vn

54

Võ Văn Dũng

Chánh Văn phòng

0918.755.234

dungvp@angiang.edu.vn

55

Ngô Thị Kim Phụng

Chuyên viên

01234.044.433

phungvp@angiang.edu.vn

56

Từ Hoàng Tước

Phó Giám đốc

Sở Y tế

Email: soyte@angiang.gov.vn

0913.969.121

thtuoc@angiang.gov.vn

57

Nguyễn Hồng Nam

Chuyên viên

0977.211.229

nhnam@angiang.gov.vn

58

Đường Đại Sơn

Chuyên viên

0918.167.834

ddson@angiang.gov.vn

59

Nguyễn Thành Tâm

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Email: thanhtra@angiang.gov.vn

0913.971.116 - 0763.953.761

nttam01@angiang.gov.vn

60

Phan Hữu Thanh

Phó Chánh văn phòng

0918.584.569 - 0763.852.379

61

Huỳnh Thanh Quang

Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

0946.822.741

htquang@angiang.gov.vn

62

Đoàn Hữu Lực

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

Email: songoaivu@angiang.gov.vn

0913.970.695

dhluc@angiang.gov.vn

63

Đặng Văn Nên

Chánh văn phòng

0982.177.163

dvnen@angiang.gov.vn

64

Huỳnh Quang Thanh Trúc

Phó phòng Lãnh sự

0985.064.294

hqttruc@angiang.gov.vn

65

Nguyễn Văn Ngại

Phó Trưởng ban

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Email: banqlkkt@angiang.gov.vn

0918.370.707

66

Phạm Công Giát

Chánh Văn phòng

0919.466.308

67

Trương Thụy Bảo Trân

Chuyên viên

0976.866.677

ttbtran@angiang.gov.vn

III. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh

68

Nguyễn Tấn Phước

Phó Giám đốc

Công an tỉnh An Giang

Email: congantinh@angiang.gov.vn

0917.234.999

69

Đỗ Văn Mười Bốn

Trưởng phòng Tham mưu

0919.257.455

70

Nguyễn Văn Hiển

Phó trưởng phòng Tham mưu

0918.358.182

nvhien04@angiang.gov.vn

71

Nguyễn Văn Tài

Đội trưởng phòng Tham mưu

0763.600.973

72

Trần Văn Phước

Phó Cục trưởng

Cục Thuế tỉnh An Giang

Email: cucthue@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.847.203

0918.099.555 - 0763.944.674

tvphuoc02@angiang.gov.vn

73

Lâm Tường Huy

Trưởng phòng

0918.070.552 - 0763.847.203

lthuy@angiang.gov.vn

74

Nguyễn Hồng Sĩ

Trưởng Phòng

0918.351.397 - 0763.841.235

nhsi@angiang.gov.vn

75

Nguyễn Thị Tím

Phó Giám đốc

Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang

Email: baohiemxh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.855.628

0918.930.043 - 0763.958.459

nttim@angiang.gov.vn

76

Lê Minh Tâm

Trưởng phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ

0919.308.199 - 0763.952.115

lmtam@angiang.gov.vn

77

Phan Thị Hồng Vân

Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính

0913.935.705 - 0763.855.267

pthvan@angiang.gov.vn

78

Nguyễn Duy Thức

Phó Giám đốc

Kho Bạc nhà nước tỉnh An Giang

Email: khobac@angiang.gov.vn

0918.707.152-0763.853.431

thucnd@vst.gov.vn

79

Mã Thành Đại

Chánh Văn phòng

0918.378.261-0763.954.168

daimt@vst.gov.vn

80

Trần Văn Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0984.001.720-0763.853.329

thanhtv0@vst.gov.vn

81

Thái Văn Liêm

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

Cục Hải quan tỉnh An Giang

0913.970.407

82

Trần Bửu Tài

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

0913.970.740

83

Phạm Đình Huấn

Công chức Phòng Nghiệp vụ

0976.348.823

phamdinhhuan1987@gmail.com

IV. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các huyện, thị xã, thành phố

84

Đỗ Tấn Kiết

Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Long Xuyên

Email: longxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.842.646- 0763.846.280

0918.067.636-0763.942.421

85

Nguyễn Duy Thụy

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0919.952.955 - 0763.945.533

ndthuy@angiang.gov.vn

86

Hồ Văn Lành

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0916.379.777

hvlanh@angiang.gov.vn

87

Nguyễn Thị Hồng Nhụy

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0918.401.353 - 0763.846.280

nthnhuy@angiang.gov.vn

88

Cao Xuân Bá

Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Châu Đốc

Email: chaudoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.869.031

0913.969.289

cxba@angiang.gov.vn

89

La Thị Mỹ Nhung

Phó trưởng phòng phòng Tư Pháp

0916.799.697 - 0763.866.635

ltmnhung@angiang.gov.vn

90

Ngô Thị Mỹ Phương

Phó trưởng phòng Nội vụ

0913.166.220

ntmphuong@angiang.gov.vn

91

Phạm Quốc Việt

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0918.695.987 - 0763.869.031

pqviet@angiang.gov.vn

92

Trần Hòa Hợp

Phó Chủ tịch UBND thị xã

Thị xã Tân Châu

Email: tanchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.822.201

0942.617.379

thhop@angiang.gov.vn

93

Bùi Văn Thuần

Phó Chánh văn phòng

0913.624.436

bvthuan@angiang.gov.vn

94

Nguyễn Thái Ngọc Kỳ Duyên

Chuyên viên phòng Tư pháp

0919.499.916

ntnkduyen@angiang.gov.vn

95

Dương Thành Thảo

Chuyên viên phòng Nội vụ

0909.197.678

dtthao@angiang.gov.vn

96

Trần Minh Nhựt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Huyện Châu Thành

Email: chauthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.651.600

0909.065.909

tmnhut@angiang.gov.vn

97

Quách Thị Huỳnh Trang

Chuyên viên phòng Tư pháp

0966.592.452

qthtrang@angiang.gov.vn

98

Trần Thái Hiền

Phó trưởng phòng Nội vụ

0969.966.224

tthien04@angiang.gov.vn

99

Lý Đường Huy Toàn

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0984.124.123

ldhtoan@angiang.gov.vn

100

Trần Văn Đảo

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Châu Phú

Email: chauphu@angiang.gov.vn

0913.191.270

tvdao@angiang.gov.vn

101

Nguyễn Thị Bích Phương

Chuyên viên phòng Tư pháp

0947.831.088

ntbphuong@angiang.gov.vn

102

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chuyên viên phòng Nội vụ

0984.035.779

ntmlinh05@angiang.gov.vn

103

Trần Văn Trung

Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND

0986.551.662

tvtrung@angiang.gov.vn

104

Lê Kim Bình

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Thoại Sơn

Email: thoaison@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.879.593

0918.989.700

lkbinh@angiang.gov.vn

105

Võ Văn Hậu

Chuyên viên phòng Tư pháp

0922.676.881 - 0763.651.989

vvhau@angiang.gov.vn

106

Võ Phước Hiền

Phó phòng Nội vụ

0939555195 - 0763.879.125

vphien01@angiang.gov.vn

107

Lê Hiếu Xuyên

Phó Chánh Văn phòng

0977.906.969

lhxuyen@angiang.gov.vn

108

Nguyễn Thành Quân

 Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tịnh Biên

Email: tinhbien@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.234

0918.160.345

Nguyenthanhquan8@gmail.com

109

Nguyễn Hùng Cường

Chánh Văn phòng

0918.401.818

110

Nguyễn  Minh Triết

Trưởng phòng Nội vụ

0939.972.999

nmtriet@angiang.gov.vn

111

Đỗ Phước Tài

Chuyên viên phòng Tư pháp

01234.591.588

dptai@angiang.gov.vn

112

Phan Văn Sương

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tri Tôn

Email: triton@angiang.gov.vn

0907.161. 927

pvsuong@angiang.gov.vn

113

Lưu Văn Hoặc

Trưởng phòng Tư pháp

0918.073.793 - 770.553

lvhoac@angiang.gov.vn

114

Lê Văn Dũng

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0987.739.954 - 0763.772.272

lvdung08@angiang.gov.vn

115

Trịnh Văn Thẳng

Phó Chánh Văn phòng

0909.056.249

tvthang@angiang.gov.vn

116

Mai Thanh Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Huyện An Phú

Email: anphu@angiang.gov.vn

0913.791.100

117

Đoàn Bình Lâm

Chánh Văn phòng

0918.930.329

118

Phan Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0919.140.559

119

Lý Thị Tuyết Trinh

Trưởng phòng Tư pháp

0916.193.917

ltttrinh@angiang.gov.vn

120

Dương Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Huyện Phú Tân

Email: phutan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.827.227

0913.972.161

dvcuong@angiang.gov.vn

121

Nguyễn Hoàng Phi

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0913.175.939

nhphi@angiang.gov.vn

122

Lê Thị Kim Yến

Chuyên viên phòng Nội vụ

0987.567.289

ltkyen@angiang.gov.vn

123

Nguyễn Nhân Ái

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0913.775.553

nnai@angiang.gov.vn

124

Trương Trung Lập

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Chợ Mới

Email: chomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.610.399

0913.972.251

ttlap@angiang.gov.vn

125

Phạm Văn Chẩn

Trưởng phòng Tư pháp

0913.649.721

126

Võ Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0984.807.172

vtnhan04@angiang.gov.vn

127

Đặng Phước Giang Đông

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0915.729.578

dpgdong@angiang.gov.vn

V. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn

Thành phố Long Xuyên

128

La Thị Lan Thanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long

Email: mylong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.890

0949.340.999 - 0763.841.890

hqdung@angiang.gov.vn

129

Nguyễn Thị Thu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.202.891 - 0763.841.890

ntthu02@angiang.gov.vn

130

Phan Hoàng Phát Đạt

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình

Email: mybinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.690

0913.233.550 - 0763952.763

Phpdat01@angiang.gov.vn

131

Phạm Huỳnh Mỹ Khánh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.311.989

132

Ngô Đức Thọ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên

Email: myxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.108

01685.346.211

133

Lê Thị Thanh Vân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.970.070

lttvan02@angiang.gov.vn

134

Đỗ Thanh Sang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Đông Xuyên

Email: dongxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.921.497

0909.550.011 - 0763.606.014

dtsang@angiang.gov.vn

135

Nguyễn Phước Đức

Cán bộ Văn phòng

0918.663.661

npduc@angiang.gov.vn

136

Trần Thị Tuyết Lài

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước

Email: myphuoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.971

0917.909.306

137

Trần Thanh Vân

Cán bộ Tư pháp

0949.266.936

ttvan@angiang.gov.vn

138

Châu Nhựt Văn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý

Email: myquy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.835.692

0919.072.577- 0763.835.692

139

Nguyễn Hữu Thọ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.965.964-0763.835.692

nhtho01@angiang.gov.vn

140

Ngô Nhựt Thắng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Bình Đức

Email: binhduc@angiang.gov.vn

Số diện thoại: 0763.853.319

0984.526.366

141

Nguyễn Thị Mỹ Chí

Cán bộ phụ trách Văn phòng

0989.016.949

142

Võ Thị Thảo Trang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh

Email: binhkhanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.857.386

0909.197.797

vtttrang01@angiang.gov.vn

143

Lê Văn Vinh

Cán bộ Tư pháp

0945.724.966

lvvinh01@angiang.gov.vn

144

Trần Thị Thủy Trân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh

Email: mythanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.831.322

0918.958.795

ttttran01@angiang.gov.vn

145

Lê Văn Hoàng

Cán bộ Tư pháp

0919.229.997 - 0763.832.320

lvhoang01@angiang.gov.vn

146

Nguyễn Văn Đẹp

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới

Email: mythoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0762.211.253

0983.372.994

147

Nguyễn Minh Nhàn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.717.775

148

Nguyễn Văn Nhớ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa

Email: myhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.898

0913.770.552

nvnho@angiang.gov.vn

149

Lê Quốc Dũng

Cán bộ Tư pháp

0916.992.466

lqdung@angiang.gov.vn

150

Lương Phương Anh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng

Email: myhoahung@angiang.gov.vn

0989.118.931

lpanh@angiang.gov.vn

151

Nguyễn Thị Minh Tú

CB Tư pháp, hộ tịch

0943.242.839

ntmtu@anging.gov.vn

152

Phạm Hồng Sang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh

Email: mykhanh@angiang.gov.vn

 

0939.972.327

153

Võ Thị Mỹ Huyền

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

01687.975.974

vtmhuyen@angiang.gov.vn

Thành phố Châu Đốc

154

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A

Email: chauphua@angiang.gov.vn

0918.858.400/0763.866.097

nttmai02@angiang.gov.vn

155

Khúc Thị Thúy Nhi

CB Tư pháp, hộ tịch

0125.222.0125/0763.566.551

156

Đặng Thị Bảo Phương

 Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B

Email: chauphub@angiang.gov.vn

0916.966.469

dtbphuong@angiang.gov.vn

157

Võ Bửu Khoa

Cán bộ Tư pháp

0907.669.876

khoatppb@gmail.com

158

Lê Hoàng Phương

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Núi Sam

Email: nuisam@angiang.gov.vn

0989.252.217-0763.862.033

lhphuong01@angiang.gov.vn

159

Lê Phúc Kiếng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01677.204.490

lphuckieng@gmail.com

160

Quách Văn Hiền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ

Email: vinhmy@angiang.gov.vn

0979.189.916

161

Bùi Thế Lân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0903.088.819

btlan@angiang.gov.vn

162

Thiều Văn Hải

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế

Email: vinhte@angiang.gov.vn

0126.480.8023 - 0763.571.923

163

Nguyễn Quốc Đạt

Cán bộ Tư pháp

0905.785.934 - 0763.568.484

nqdat@angiang.gov.vn

164

Lữ Anh Đào

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu

Email: vinhchau@angiang.gov.vn

0988.298.010

165

Lý Văn Hải

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.107.529

166

Huỳnh Ngọc Trư

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nguơn

Email: vinhnguon@angiang.gov.vn

0918.170.450

167

Huỳnh Thanh Phương

Cán bộ Tư pháp

0917.288.287 - 0763.866.227

htphuong@angiang.gov.vn

Thị xã Tân Châu

168

Đỗ Văn Leo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh

Email:longthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.822.167

0949.605.777

dvleo@angiang.gov.vn

169

Đoàn Văn Chương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0918.358.352

dvchuong@angiang.gov.vn

170

Nguyễn Định Vũ

 Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Hưng

Email: longhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.595.931

0948.894.888 - 0763.595932

171

Nguyễn Kim Nga

Cán bộ Tư pháp

0944.048.988

nknga@angiang.gov.vn

172

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Châu

Email: longchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.536.406

0919.572.630 - 0763.536.406

htttrinh@angiang.gov.vn

173

Bùi Thị Thùy Trang

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.107.630 - 0763.536.406

174

Uông Trung Hưng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Phú

Email: longphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.822.104

0907.195.442

uthung@angiang.gov.vn

175

Huỳnh Thanh Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0166.848.3898

httam03@angiang.gov.vn

176

Lâm Giang Nam

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Sơn

Email: longson@angiang.gov.vn

Số diện thoại: 0763.530.090

0919.229.665

lgnam@angiang.gov.vn

177

Vương Hữu Thịnh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.120.220

vhthinh@angiang.gov.vn

178

Châu Văn Nguyên

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương

Email: vinhxuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.524.736

0919.384.281

179

Quãn Văn Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0978.556.181

qvtam@angiang.gov.vn

180

Nguyễn Văn Ngạo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa

Email: vinhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.824.519

0919.617.644

nvngao@angiang.gov.vn

181

Trương Văn Phong

Cán bộ Tư pháp

0939.481.466

tvphong01@angiang.gov.vn

182

Dương Văn Cảnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc

Email: phuloc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.524.705

0919.028.627

183

Nguyễn Văn Dững

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0123.565.1828

184

Nguyễn Văn Khanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân An

Email: tanan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.543.627

0918.401.441

nvkhanh03@angiang.gov.vn

185

Nguyễn Thị Tuyết

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.980.750

186

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh

Email: tanthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.543.305

0918.292.920

thnghia@angiang.gov.vn

187

Đỗ Thị Em

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0946.442.040

dtem@angiang.gov.vn

188

Phan Văn Chiến

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long An

Email: longan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.540.113

0919.028.625

pvchien@angiang.gov.vn

189

Nguyễn Thị Bé Tư

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01293.402.058

ntbtu@angiang.gov.vn

190

Nguyễn Trung Giang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Châu Phong

Email: chauphong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.547.252

0913.680.321

191

Phan Văn Niêu

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0919.734.336

pvnieu@angiang.gov.vn

192

Nguyễn Văn Tiền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lê Chánh

Email: lechanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.824.340

0942.089.909

nvtien03@angiang.gov.vn

193

Lê Quang Thuật

Cán bộ Tư pháp

0918.387.351

194

Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Vĩnh

Email: phuvinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.538.975

0127.4535.113

195

Khưu Thị Kiều Trinh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0986.234.631

ktktrinh@angiang.gov.vn

Huyện Châu Thành

196

Nguyễn Hoàng Giang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu

Email: anchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.836.271

0926.889.669

nhgiang@angiang.gov.vn

197

Nguyễn Đông Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.900.988

ndhoa04@angiang.gov.vn

198

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa

Email: binhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.666.727

0918.787.552

199

Mai Thị Thu Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.620.014

200

Nguyễn Văn Quyền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hòa

Email: anhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.666.547

0977.925.052

nvquyen@angiang.gov.vn

201

Võ Thành Tuyền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01697.400.417

vttuyen@angiang.gov.vn

202

Nguyễn Đức Minh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng

Email: candang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.838.341

0918.685.554

ndminh@angiang.gov.vn

203

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0946.156.165

nhbngoc@angiang.gov.vn

204

Huỳnh Thanh Hoàng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh

Email: hoabinhthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.836.196

0989.714.778

hthoang01@angiang.gov.vn

205

Nguyễn Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.568.188

ntbinh14@angiang.gov.vn

206

Trần Văn Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh

Email: vinhhanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.838.321

0919.993.443

tvthanh08@angiang.gov.vn

207

Lê Quốc Trung

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.618.755

lqtrung@angiang.gov.vn

208

Lê Hoàng Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi

Email: vinhloi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.661.002

0918.785.883

209

Phạm Thanh Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.562.099

210

Tô Văn Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành

Email: vinhthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.662.111

0913.331.339

tvhung@angiang.gov.vn

211

Lê Thị Ngân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

099.256.074

ltngan@angiang.gov.vn

212

La Thiện Tánh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An

Email: vinhan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.839.311

0978.644.978

lttanh02@angiang.gov.vn

213

Bùi Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01674.212.233

214

Trần Hữu Phúc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận

Email: vinhnhuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.660.789

0919.017.567

215

Lê Thị Minh Hải

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0919.617.637

ltmhai@angiang.gov.vn

216

Nguyễn Xuân Vũ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình

Email: vinhbinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.839.577

0986.957.222

217

Đỗ Hoàng Bảo

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01664.566.783

218

Nguyễn Việt Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Phú

Email: tanphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.663.061

0913.331.339

nvhung@angiang.gov.vn

219

Đặng Nam Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0963.076.113

220

Lý Lâm Vũ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh

Email:

binhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.837.310

0917.770.572

221

Lâm Trí Phương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.121.678

ltphuong07@angiang.gov.vn

Huyện Châu Phú

222

Phạm Thanh Lợi

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu

Email: caidau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.367

0918.268.058

ptloi@angiang.gov.vn

223

Phan Thanh Hùng

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01666.645.166

pthung04 @angiang.gov.vn

224

Trang Thanh Huy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy

Email: binhthuy@angiang.gov.vn

0909.117.883

tthuy@angiang.gov.vn

225

Hồ Huê Hồng

Cán bộ Tư pháp

0975.966.964

hhhong@angiang.gov.vn

226

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ

Email: binhmy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.889.802

0919.566.963

227

Phạm Thị Kim Loan

Cán bộ Tư pháp

0985.039.844

228

Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Long

Email: binhlong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.368

01685.647.543

pthang@angiang.gov.vn

229

Hà Liêm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

hliem@angiang.gov.vn

230

Nguyễn Hữu Hiếu

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh

Email: binhchanh@angiang.gov.vn

0983.678.133

231

Phạm Thành Mật

Cán bộ Tư pháp

0918.892.976

232

Nguyễn Hữu Tá

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Phú

Email: binhphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.679.050

0976.994.343

nhta02@angiang.gov.vn

233

Phan Ngọc Đỡ

Cán bộ Hộ tịch

0979.028.902

234

Võ Hoàng Nhu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung

Email:vinhthanhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.269

0919.266.327

235

Nguyễn Văn Lực

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.266.349

236

Trương Thị Tú Anh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú

Email: myphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.889.133

0977.702.299

237

La Thanh Hào

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0976.627.565

lthao02@angiang.gov.vn

238

Nguyễn Hồng Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức

Email: myduc@angiang.gov.vn

0988.636.268 - 0763.886.132

nhthanh05@angiang.gov.vn

239

Thạch Hoàng Huy

Cán bộ Tư pháp

01277.299.907

240

Phạm Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa

Email: khanhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.886.131

0919.154.496

pqtuan@angiang.gov.vn

241

Thái Thị Ngọc Huệ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

ttnhue01@angiang.gov.vn

242

Phan Văn Phong

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây

Email: thanhmytay@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.815.200

0982.789.798

243

Nguyễn Thị Kim Phượng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.228.198

ntkphuong02@angiang.gov.vn

244

Huỳnh Văn Hiếu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ

Email: olongvi@angiang.gov.vn

0984.526.005

hvhieu01@angiang.gov.vn

245

Nguyễn Đức Dzu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.251.556

nđu@angiang.gov.vn

246

Võ Minh Lý

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh

Email: daohuucanh@angiang.gov.vn

0986.769.596

vmly01@angiang.gov.vn

247

Nguyễn Thành Suông

Cán bộ Tư pháp

0919.112.440

ntsuong01@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn

248

Tô Hoài Nam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập

Email: nuisap@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.879.369

0939.121.659

thnam01@angiang.gov.vn

249

Nguyễn Huệ Thiện

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0122.9171.774

nhthien@angiang.gov.vn

250

Vương Thị Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Hòa

Email: phuhoa@angiang.gov.vn

0975.262.279 - 0763.878.034

vthang@angiang.gov.vn

251

Nguyễn Thị Gấm

Cán bộ Tư pháp

0906.304.568

ntgam01@angiang.gov.vn

252

Võ Hoàng Tâm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Óc Eo

Email: oceo@angiang.gov.vn

0985.879.343

vhtam@angiang.gov.vn

253

Nguyễn Thị Tiến

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.903.903

nttien@angiang.gov.vn

254

 Phùng Duy Nam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận

Email: phuthuan@angiang.gov.vn

0987.136.231

pdnam@angiang.gov.vn

255

Trần Văn Đáo

Cán bộ Tư pháp

0947.777.417

tvdao01@angiang.gov.vn

256

Ngô Văn Ý

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Định Thành

Email: dinhthanh@angiang.gov.vn

0918.932.695 - 0763.891.312

nvy01@angiang.gov.vn

257

Nguyễn Thanh Giữ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0976.817.676

258

Nguyễn Văn Đựng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Định Mỹ

Email: dinhmy@angiang.gov.vn

0979990490 - 0763.879.306

nvdung11@angiang.gov.vn

259

Phạm Thanh Liêm

Cán bộ Tư pháp

0982.629.443

ptliem03@angiang.gov.vn

260

Nguyễn Đức Kỳ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch

Email: vinhtrach@angiang.gov.vn

0122.211.4333 - 0762.245.864

ndky@angiang.gov.vn

261

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

 

262

Lê Văn Đà

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tây Phú

Email: tayphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763. 897.040

01234.533.666 - 0763 897040

lvda@angiang.gov.vn

263

Phan Duy Thanh

Cán bộ Tư pháp

0914.913.757 -

0763 897475

pdthanh@angiang.gov.vn

264

Lê Hồng Dân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Bình

Email: anbinh@angiang.gov.vn

01234.738.727

lhdan02@angiang.gov.vn

265

Ngô HIếu Thảo

Cán bộ Tư pháp

0939.188.803

nhthao01@angiang.gov.vn

266

Nguyễn Thiện Bảo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú

Email: vinhphu@angiang.gov.vn

0909.056.119 - 0763.891.403

ntbao@angiang.gov.vn

267

Nguyễn Thiện Chí

Cán bộ Tư pháp

0932.993.662

ntchi@angiang.gov.vn

268

Trần Quang Kiệt

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vọng Đông

Email: vongdong@angiang.gov.vn

0918.067.643 - 0763.731.111

tqkiet@angiang.gov.vn

269

Trương Hoàng Đạo

Cán bộ Tư pháp

0939.870.005

thdao@angiang.gov.vn

270

Nguyễn Văn Hôn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vọng Thê

Email: vongthe@angiang.gov.vn

0948.380.711 - 0766.217629

nvhon@angiang.gov.vn

271

Ngô Hoàng Nhã

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0943.434.342

nhnha02@angiang.gov.vn

272

Huỳnh Hồng Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Chánh

Email: vinhchanh@angiang.gov.vn

0985.862.607 - 0763.878.031

hhson@angiang.gov.vn

273

Lê Công Văn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0907.989.072

lcvan01@angiang.gov.vn

274

Phạm Minh Hà

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thoại Giang

Email: thoaigiang@angiang.gov.vn

01266.757.561

275

Phạm Thanh Hiền

Cán bộ Tư pháp

0973.414.271

pthien@angiang.gov.vn

276

Trần Ngân Trang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

Email: binhthanh.thoaison@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.710.807

0908.999.528

tntrang@angiang.gov.vn

277

Trịnh Tấn Công

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0906.399.796

278

Nguyễn Văn Song

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú Đông

Email: myphudong@angiang.gov.vn

0939.229.988/0763.730.012

nvsong@angiang.gov.vn

279

Trần Thị Bích Ngọc

Cán bộ Tư pháp

0939.526.668

280

Nguyễn Văn Lãm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh

Email: vinhkhanh@angiang.gov.vn

0906.715.333 - 0763.871.332

nvlam@angiang.gov.vn

281

Trương Thị Mỹ Duyên

Cán bộ Tư pháp

0128.899.6567

ttmduyen@angiang.gov.vn

Huyện Tịnh Biên

282

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bàng

Email: nhabang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.241

0918.199.855

nvdong03@angiang.gov.vn

283

Lê Thanh Long

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0939.990.405

thanhlongtuphaonb@gmail.com

284

Tống Hoài Ân

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng

Email: chilang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.877.102

0989.223.493

than05@angiang.gov.vn

285

Nguyễn Minh Trang

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.846.061

286

Trịnh Hoàng Phước

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên

Email: tttinhbien@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.876.114

0989.118.944

trinhhoangphuoc@gmail.com

287

Lê Quốc Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.147.617

lqhoa@angiang.gov.vn

288

Thái Thị Điểm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Voi

Email: nuivoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.877.974

0984.407.327

289

Thiều Quang Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0969.535.079

tqdung02@angiang.gov.vn

290

Lê Ngọc Thọ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung

Email: vinhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.877.101

0943.783.195

291

Trịnh Công Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.828.903

tcson@angiang.gov.vn

292

Trịnh Tấn Lực

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Văn Giáo

Email: vangiao@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.210

0907.745.540

ttluc@angiang.gov.vn

293

Lâm Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0938.078.761

ltbinh04@angiang.gov.vn

294

Huỳnh Văn Lời

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn

Email: thoison@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.314

0166.809.8585

hvloi01@angiang.gov.vn

295

Võ Văn Nên

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01642.495.883

296

Lương Huy Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng

Email: nhonhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.276

0918.993.298

297

Nguyễn Văn Qui

Cán bộ Tư pháp

0944.033.330

nvqui01@angiang.gov.vn

298

Nguyễn Thị Hưởng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Phú

Email: xaanphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.295

0918.599.200

299

Lê Thị Ngọc Dung

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0975.040.806

300

Lâm Văn Bá

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Nông

Email: annong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.876.129

0918.550.097

301

Trương Văn Thạch

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.015.187

302

Phan Thanh Tài

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hảo

Email: anhao@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.760.042

0918.550.530 - 0763.760.042

pttai03@angiang.gov.vn

303

Huỳnh Văn Hạnh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.762.926 - 0763. 760.043

ttthang05@angiang.gov.vn

304

Nguyễn Bình Định

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập

Email: tanlap@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.766.910

01223.047.112

nbdinh02@angiang.gov.vn

305

Trình Văn Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.100.877

tvdung07@angiang.gov.vn

306

Phạm Văn Năng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi

Email: tanloi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.877.179

0917.130.990

pvnang@angiang.gov.vn

307

Võ Phước Thọ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.095.696

vptho01@angiang.gov.vn

308

Mao Kim Hên

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Cư

Email: ancu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.768.001

0985.773.720

309

Phạm Quốc Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01682.217.789

Huyện Tri Tôn

310

Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn

Email: tttriton@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.773.414

0979.999.96

311

Phạm Thanh Tú

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.171.955

ptthu02@angiang.gov.vn

312

Võ Văn Phúc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc

Email: bachuc@angiang.gov.vn

0918.934.837 - 0763.872.606

vvphuc@angiang.gov.vn

313

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0987.494.941

314

Đặng Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Cô Tô

Email: coto@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.873.725

0969.661.119

315

Chau Sóc Phát

Cán bộ Tư pháp

0166.742.6591

csphat@angiang.gov.vn

316

Nguyễn Thành Kim

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh

Email: tadanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.892.322

0918.235.886

317

Diệp Yến Di

Cán bộ Hộ tịch

0907.422.727

dydi@angiang.gov.vn

318

Phạm Minh Hải

 Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lương Phi

Email: luongphi@angiang.gov.vn

0939.399.456

pmhai@angiang.gov.vn

319

Nguyễn Ngọc Cúc

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.399.062

nncuc@angiang.gov.vn

320

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Tuyến

Email: tantuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.873.010

0919.173.144

321

Nguyễn Văn Đạo

Cán bộ Tư pháp

01693.790.001

nvdao02@angiang.gov.vn

322

Trần Trường Hải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm

Email: olam@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.873.345

0906.886.690

323

Chau Sang

Cán bộ Tư pháp

01633.768.735

324

Lê Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng

Email: chaulang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.874.229

0976.464.009

325

Trần Văn Lành

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0939.163.731

tvlanh01@angiang.gov.vn

326

Lê Minh Quang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lê Trì

Email: letri@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.872.107

0919.965.250

327

Huỳnh Hữu Thanh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.434.311

hhthanh01@angiang.gov.vn

328

Khuất Thành Phương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Tức

Email: antuc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763. 771.014

0904.453.484

ktphuong@angiang.gov.vn

329

Chau Ry

Cán bộ Tư pháp

0939.904.076

cry@angiang.gov.vn

330

Trần Văn Mai

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Tô

Email: nuito@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.874.237

0913.754.161

331

Hà Trung Kiệt

Cán bộ Tư pháp

0169.210.0108

htkiet01@angiang.gov.vn

332

Võ Thanh Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới

Email: lacquoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.872.112

0977.929.232

333

Hà Thị Kim Phụng

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01656.649.666

htkphung01@angiang.gov.vn

334

Nguyễn Văn Văn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước

Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.872.624

0988.917.993

nvvan@angiang.gov.vn

335

Vương Văn Thắng

Cán bộ Tư pháp

01683.413.404

vvthang01 @angiang.gov.vn

336

Nguyễn Văn Phương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia

Email: vinhgia@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.893.008

0919.819.251

337

Đào Nguyên Quốc

Cán bộ Tư pháp

01666.476.635

dnquoc@angiang.gov.vn

338

Nguyễn Hoàng Vĩnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà

Email: luongantra@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.787.005

0943.220.345

339

Nguyễn Xuân Dinh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0948.086.055

Huyện An phú

340

Trương Tấn Khả

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú

Email: ttanphu@angiang.gov.vn

0918.242.946

341

Huỳnh Thanh Trà

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01684.866.083

342

Nguyễn Tăng Trực

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình

Email: longbinh@angiang.gov.vn

0913.759.660

343

Võ Hoàng Nghiệp

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.536.777

344

Nguyễn Huỳnh Long

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh An

Email: khanhan@angiang.gov.vn

0973.729.272

nhlong01@angiang.gov.vn

345

Nguyễn Văn Nguyên

Cán bộ Tư pháp

0166.684.7600

nvnguyen@angiang.gov.vn

346

Nguyễn Văn Nhạo

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình

Email: khanhbinh@angiang.gov.vn

0918.289.535

nvnhao@angiang.gov.vn

347

Trần Thị Diễm Phúc

Cán bộ Tư pháp

0989.977.911

ttdphuc@angiang.gov.vn

348

Nguyễn Văn Rô

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái

Email: quocthai@angiang.gov.vn

0169.601.0300

nvro@angiang.gov.vn

349

Lê Thị Bích Phượng

Cán bộ Hộ tịch

0943.794.994

ltbphuong@angiang.gov.vn

350

Tăng Việt Hùng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội

Email: nhonhoi@angiang.gov.vn

0167.695.9395

tvhung02@angiang.gov.vn

351

Lê Chí Dũng

Cán bộ Tư pháp

01697.283.940

lcdung@angiang.gov.vn

352

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu

Email: phuhuu@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.520.080

0947.619.260

353

Đặng Thanh Hải

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0124.334.4554

dthai01@angiang.gov.vn

354

Bùi Thanh Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hội

Email: phuhoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.826.527

01674.145.084

355

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng

Email: phuochung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.510.467

0919.524.144

nvminh@angiang.gov.vn

356

Lê Thị Ngọc Huệ

Cán bộ Tư pháp

0973.820.424

ltnhue01@angiang.gov.vn

357

Lê Văn Dồi

Q. Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc

Email: vinhloc@angiang.gov.vn

0918.619.875

358

Trương Quốc Sỉ

Cán bộ Tư pháp

0918.663.604

tqsi@angiang.gov.vn

359

Lâm Ngọc Hồ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hội Đông

Email: vinhhoidong@angiang.gov.vn

01277.677.727

360

Lê Xuân Tình

Cán bộ Tư pháp

0916.380.561

lxtinh@angiang.gov.vn

361

Phạm Văn Hạnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường

Email: vinhtruong@angiang.gov.vn

0919.369.408

362

Nguyễn Phú Hào

Cán bộ Tư pháp

01688.006.070

363

Mai Văn Đẳng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu

Email: vinhhau@angiang.gov.vn

0913.791.831

mvdang@angiang.gov.vn

364

Trần Văn Thiệt

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01662.489.379

365

Lê Huệ Yến

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Đa Phước

Email: daphuoc@angiang.gov.vn

0919.202.970- 0763.860.015

lhyen@angiang.gov.vn

366

Phạm Tấn Hữu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.767.473 - 0763.860.015

pthuu@angiang.gov.vn

Huyện Phú Tân

367

Tăng Văn Nê

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ

Email: phumy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.827.138

0915.619.141

368

Nguyễn Văn Phương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0977.047.034

369

Trần Hữu Sang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm

Email: chovam@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.829.611

0913.625.840

thsang01@angiang.gov.vn

370

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.991.892

tuyennguyencv@gmail.com

371

Lê Thanh Tân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng

Email: phuhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.584.279

0913.686.703

lttan03@angiang.gov.vn

372

Lê Trường Hận

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.780.740

373

Huỳnh Văn Hoàng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông

Email: binhthanhdong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.740

0919.027.476/0763.828.740

hvhoang03@angiang.gov.vn

374

Nguyễn Văn Đức

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0977.117.199/0763.582.770

nvduc04@angiang.gov.vn

375

Ngô Quang Trung

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân

Email: phuxuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.062

0913.762.854 - 0763.594.028

nqtrung@angiang.gov.vn

376

Trần Khánh Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.193.960 - 0763.828.064

tkson01@angiang.gov.vn

377

Ngô Văn Đương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm

Email: phulam@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0766.277.007

0918.755.243

378

Phan Ngọc Tuyền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.430.248

pntuyen@angiang.gov.vn

379

Dương Bảo Lộc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thành

Email: phuthanh01@angiang.gov.vn

0986.681.772

380

Nguyễn Văn Tuấn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.821.204

381

Phạm Ngọc Thư

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ

Email: phutho@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.062

 

0919.851.202 - 0763.828.062

pnthu@angiang.gov.vn

382

Trần Phước Hậu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.459.123 - 0763.828.062

tphau01@angiang.gov.vn

383

Lê Tuấn Khải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp

Email: phuhiep@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.824.313

0984.198.180

ltkhai@angiang.gov.vn

384

Đỗ Thái Cường

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.610.897

dtcuong01@angiang.gov.vn

385

Nguyễn Tấn Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Long

Email: phulong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.581.801

0913.624.394

386

Trần Anh Kiệt

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01277.100.999

takiet01@angiang.gov.vn

387

Nguyễn Tiến Duy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc

Email: hoalac@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.811.106

0915.854.054

388

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0944.923.777

kimnganvpdu@gmail.com

389

Trần Lê Nhãn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa

Email: tanhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.827.212

0938.535.279

tlnhan01@angiang.gov.vn

390

Đỗ Thị Kim Quyên

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0166.8898.004

dokimquyen84@gmail.com

391

Trần Văn Hiệp

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Trung

Email: tantrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.586.071

0987.656.218

392

Võ Ngọc Ảng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0988.636.066

vnang@angiang.gov.vn

393

Đặng Thành Long

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú An

Email: phuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.588.176

0916.430.900

394

Nguyễn Thanh Sang

Phó Chủ tịch kiêm cán bộ Tư pháp

0913.901.912

ntsangpa@gmail.com

395

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Hòa

Email: longhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.880.860

0919.986.888

nttung09@angiang.gov.vn

396

Phùng Kim Thạch

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.219.359

pkimthach@gmail.com

397

Nguyễn Ngọc Hưng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh

Email: phuthanh02@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.820.021

0918.841.174

398

Trần Thiện Tùng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.328.055

tttung09@angiang.gov.vn

399

Nguyễn Phước Linh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Bình

Email: phubinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.811.110

0913.625.719

400

Trần Thị Ngọc Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0972.568.883

ttnha04@angiang.gov.vn

401

Đỗ Trọng Nghĩa

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Xương

Email: hiepxuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.741

0916.027.446

dtnghia@angiang.gov.vn

402

Nguyễn Thanh Tuấn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.115.301

nttuan13@angiang.gov.vn

Huyện Chợ Mới

403

Nguyễn Phước An

 Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới

Email: ttchomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.883.269

0919.050.653

404

Võ Thanh Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0918.195.018 - 0763.883.269

vthoa@angiang.gov.vn

405

Nguyễn Hồng Tuấn

Quyền Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Luông

Email: myluong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.885.952

0906.101.999

406

Phạm Thanh Liêm

Cán bộ Tư pháp

0919.270.020

ptliem04@angiang.gov.vn

407

Trương Minh Sơn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Điền A

Email: longdiena@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.615.474

0918.983.924

408

Trần Duy Khánh

Cán bộ Tư pháp

0975.569.262

409

Nguyễn Phước Tài

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Điền B

Email: longdienb@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.617.254

0947.829.919

nptai@angiang.gov.vn

410

Nguyễn Thanh Sang

Cán bộ Hộ tịch

0169.958.115

411

Vũ Minh Thảo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Kiến An

Email: kienan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.833.270

0919.053.827

vmthao@angiang.gov.vn

412

Vũ Thị Minh Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0986.100.212

413

Nguyễn Ngọc Độ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ

Email: nhonmy@angiang.gov.vn

Số diện thoại: 0763.882.112

0913.709.813

nndo01@angiang.gov.vn

414

Lý Thị Ngọc

Cán bộ Hộ tịch

0932.002.624

ltngoc@angiang.gov.vn

415

Nguyễn Thanh Điền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tấn Mỹ

Email: tanmy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.880.011

0919.670.429

ntdien02@angiang.gov.vn

416

Lê Thị Thúy Hoa

Cán bộ Hộ tịch

0916.805.066

ltthoa01@angiang.gov.vn

417

Nguyễn Văn Bé Hai

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Kiến

Email: longkien@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.636.929

0919.964.163

nvbhai@angiang.gov.vn

418

Nguyễn Văn Lọ

Cán bộ Tư pháp

01684.044.828

419

Dương Mai Thanh Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Kiến Thành

Email: kienthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.631.378

0918.548.425

420

Nguyễn Phước Giàu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0947.829.960

npgiau@angiang.gov.vn

421

Huỳnh Văn Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Phước Xuân

Email: binhphuocxuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.637.178

0907.390.136

422

Dương Anh Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01688.288.319

dadung01@angiang.gov.vn

423

Ngô Bá Thái

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Giang

Email: longgiang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.890.308

0916.647.557

nbthai@angiang.gov.vn

424

Nguyễn Quốc Nhân Luân

Cán bộ Tư pháp

0919.022.303

nqnluan@angiang.gov.vn

425

Bùi Minh Trí

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hội An

Email: hoian@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.884.313

0976.932.955

426

Võ Thị Ngọc Bích

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.188.118

vtnbich@angiang.gov.vn

427

Nguyễn Xuân Nhiệm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình

Email: hoabinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.638.211

0917.671.900

nxnhiem@angiang.gov.vn

428

Phạm Thị Bích Vân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0973.016.833

ptbvan@angiang.gov.vn

429

Trần Hữu Đức

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Trung

Email: anthanhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.621.319

0122.582.366

430

Huỳnh Ngọc Lời

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0907.881.164

hnloi@angiang.gov.vn

431

Lê Văn Thi

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa An

Email: hoaan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.881.311

0913.717.806

432

Khưu Thị Út

Cán bộ Hộ tịch

0917.747.928

ktut@angiang.gov.vn

433

Trần Thanh Hùng

Q. Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ An

Email: myan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.623.380

0913.770.413

tthung11@angiang.gov.vn

434

Nguyễn Thị Cẩm

Cán bộ Tư pháp

0917.107.257

435

Nguyễn Văn Cư

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp

Email: myhiep@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.634.618

0902.440.551

nvcu@angiang.gov.vn

436

Phan Vĩnh Trọng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.575.995

pvtrong@angiang.gov.vn

437

Phạm Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hội Đông

Email: myhoidong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.632.224

0976.932.955

438

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Cán bộ Hộ tịch

0977.925.818

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 94/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331998