• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 cấp bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2011, 2012 theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 944/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 944/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CẤP BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ CẤP BÙ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2011, 2012 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Công văn số 6522/BTC-NSNN và Công văn số 6523/BTC-NSNN ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính về việc cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2011, 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 778/STC-HCSN ngày 14/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung 42.479.600.000 đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm bảy chín triệu sáu trăm nghìn đồng) cho các huyện, thành phố để thực hiện chi hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù kinh phí miễn giảm học phí cho các đối tượng và các cơ sở giáo dục theo chế độ quy định. Kinh phí cấp từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2013, số tiền: 41.936.000.000đ và kinh phí chuyển nguồn năm 2012 sang 2013, số tiền: 543.600.000đ.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính cấp kinh phí cho các đơn vị theo Điều 1 Quyết định này và có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của các đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo đúng mục đích, chế độ, chính sách hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- Đài PT-TH tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TPKT, VX, TH;
+ Lưu: VT, KT4./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

CẤP KINH PHÍ

BÙ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2011, 2012
(Kèm theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Kinh phí cấp (1.000đ)

Ghi chú

1

UBND thành phố Bắc Giang

2.445.000

 

2

UBND huyện Tân Yên

2.346.000

 

3

UBND huyện Việt Yên

1.810.000

 

4

UBND huyện Lục Ngạn

14.724.600

 

5

UBND huyện Hiệp Hòa

0

KP cấp thừa cho huyện Hiệp Hòa, giảm trừ cấp phát năm 2013 là 700.573.000 đ.

6

UBND huyện Yên Dũng

2.196.000

 

7

UBND huyện Sơn Động

7.663.000

 

8

UBND huyện Lạng Giang

3.784.000

 

9

UBND huyện Yên Thế

6.772.000

 

10

UBND huyện Lục Nam

739.000

 

Tổng cộng

42.479.600

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 944/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 944/QĐ-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196867