• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 95/2014/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 95/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 7 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2008 CỦA UBND TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 117/2013/NĐ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1708/TTr-STTTT ngày 04 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 10/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Điểm a như sau:

"a) Ngân sách chi cho hoạt động thường xuyên của Đài với mức: 500.000đ/đài/tháng. Đối với địa phương có nguồn thu lớn và tự cân đối được ngân sách thì có thể trả cao hơn tuỳ theo quy mô Đài và địa hình phức tạp."

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b như sau:

" b) Chế độ phụ cấp đối với cán bộ Quản lý nhà văn hóa- đài truyền thanh thực hiện theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trường hợp có các hoạt động kiêm nhiệm khác thì mức chế độ được hưởng thêm 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm (không bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế);

- Đối với địa phương có nguồn thu lớn và tự cân đối được ngân sách thì có thể trả cao hơn tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ, quy mô Đài và địa hình phức tạp;

- Tuỳ theo điều kiện cụ thể của Đài, khuyến khích việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ theo đúng quy định của pháp luật."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 95/2014/QĐ-UBND

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261729