• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2018 về quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 95/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 55/TTr-STC ngày 12/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mc chi cho hoạt động thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Chi bồi dưỡng kiêm nhiệm cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Điện Biên

- Chủ tịch Hội đồng: 300.000 đồng/người/tháng.

- Phó chủ tịch thường trực và thành viên Hội đồng: 200.000 đồng/người/tháng.

- Chi bồi dưỡng kiêm nhiệm cho tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Điện Biên: 200.000 đồng/người/tháng.

2. Mức chi bồi dưỡng cho Thành viên Hội đồng, chuyên viên giúp việc Hội đồng và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia cuộc họp thẩm định phương án giá đất là 100.000 đồng/người/buổi.

3. Chi khác: Đối với nội dung chi tiền mua văn phòng phẩm, in ấn tài liệu thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hp pháp, hợp lệ theo quy định.

Điều 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn trích 5% kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án có phê duyệt phương án giá đất.

Điều 3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán khoản kinh phí và tổ chức thẩm định phương án giá đất cụ thể theo quy định về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- L/đ UBND t
nh;
- Lưu: VT, KTN
TQH, KT(LTA,BCT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 01/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 95/QĐ-UBND

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377903