• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2018 về Hướng dẫn Tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư do tỉnh An Giang ban hành

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/QĐ-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở, NHÀ Ở KẾT HỢP VỚI SẢN XUẤT, KINH DOANH NHỎ LẺ TRONG KHU DÂN CƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 17 tháng 12 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP , ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 847/TTr-CAT-PC66 ngày 20 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn Tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

HƯỚNG DẪN

TIÊU CHÍ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở, NHÀ Ở KẾT HỢP VỚI SẢN XUẤT, KINH DOANH NHỎ LẺ TRONG KHU DÂN CƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng đối với hướng dẫn này là: sỹ quan, hạ sỹ quan chiến sỹ Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an các đơn vị, địa phương; chủ hộ gia đình nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân được xây dựng liền hoặc độc lập với nhau trên cùng một tuyến phố, thông nhiều tầng, sử dụng để ở hoặc để ở kết hợp làm cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ và các dịch vụ khác.

Điều 2. Hướng dẫn các tiêu chí về an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà liên kế để áp dụng trong quá trình hoạt động và tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng.

Điều 3. Cùng với việc áp dụng các tiêu chí này, còn phải tuân theo các quy định có liên quan của các tiêu chuẩn hiện hành khác.

Điều 4. Kết quả thực hiện các tiêu chí là cơ sở để đánh giá việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư và là căn cứ để xác định, đánh giá, công nhận khu dân cư điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy.

Chương II

TIÊU CHÍ ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI NHÀ Ở, NHÀ Ở KẾT HỢP VỚI SẢN XUẤT, KINH DOANH NHỎ LẺ TRONG KHU DÂN CƯ

Điều 5. Đối với chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh

- Chủ động trao dồi kiến thức, nghiên cứu nắm vững các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phương pháp chữa cháy, cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Tự giả định các tình huống, cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đồng thời, phổ biến cho mọi thành viên trong gia đình để chủ động xử lý. Chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH để được hướng dẫn về an toàn PCCC.

Điều 6. Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy

Lựa chọn phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất hoạt động, mức độ nguy hiểm cháy, nổ của ngôi nhà, cụ thể:

- Trang bị bình chữa cháy đảm bảo định mức 01 bình/50 m2 diện tích mặt sàn; bình chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo khoảng cách di chuyển lớn nhất từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần được bảo vệ không quá 15m, để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra;

- Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm (01 hoặc 02 đầu báo cháy tự hành) tại các khu vực, vị trí có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Phương tiện phòng cháy chữa cháy phải được tiến hành kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, đảm bảo trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Điều 7. Điều kiện thoát nạn

- Khi thiết kế các lối thoát nạn trong ngôi nhà phải đảm bảo: có ít nhất hai lối thoát nạn; lối thoát nạn phải đảm bảo thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở, bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy như nhiệt độ, khói, khí độc...

- Đối với nhà có 01 lối thoát nạn: cần hướng dẫn bố trí thêm phương án thoát nạn khác, có thể là cầu thang sắt ngoài nhà, ống tụt hoặc thang dây, dây thả chậm đặt tại ban công, lô gia, sân thượng...

- Đối với ngôi nhà đang sử đụng:

+ Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn; không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, lo gia của công trình; tầng sân thượng, mái phải bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định, tại các vị trí cửa lên tầng mái và các cửa của ngôi nhà có thể thoát ra ngoài phải thiết kế khóa cửa có thể thao tác mở thuận tiện từ bên trong;

+ Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, búa, rìu, phương tiện phá dỡ đặt bên trong công trình.

- Đối với lối đi, lối thoát nạn, cần hướng dẫn giải pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy, cụ thể:

+ Trên hành lang, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn của nhà, không nên để các thiết bị, vật dụng nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2m (chiều cao được xác định từ sàn nhà hoặc bậc thang, chiếu nghỉ đến mép dưới của thiết bị, vật dụng), các ống dẫn chất lỏng, chất khí dễ cháy;

+ Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy; hạn chế cầu thang xoắn ốc;

+ Lối thoát nạn từ cầu thang bộ tại tầng 1 nên bố trí thoát ra ngoài trực tiếp hoặc qua lối đi an toàn có đủ chiều rộng cho người di chuyển thuận lợi. Không nên để phương tiện, hàng hóa, đồ dùng, vật liệu dễ cháy hoặc nguồn lửa, nguồn nhiệt tại lối thoát nạn hoặc liền kề;

+ Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 nên sử dụng cửa có bản lề (cửa cánh), hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn; nên bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng...) trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn thì cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng.

Điều 8. Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt

- Nơi đun nấu, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các chất dễ cháy, nổ (mút xốp, giấy, bông, vải sợi...), ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà phải hạn chế số lượng và để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi sử dụng bếp, cần lưu ý:

- Đối với bếp gas: cần tắt bếp và đóng van bình gas khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra ống dẫn gas, van khóa, van an toàn để kịp thời thay thế khi bị hư hỏng. Vị trí đặt bình gas, bếp gas cần bảo đảm thông thoáng và không để gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, khi phát hiện khí gas bị rò rĩ phải mở hết các cửa để thoát khí gas, không được bật công tắc các thiết bị điện như quạt, đèn …; nên lắp đặt đầu báo dò khí gas tại khu vực đặt bình gas, bếp gas. Trường hợp sử dụng hệ thống cấp khí đốt trung tâm, cần thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

- Đối với bếp điện (bếp từ, hồng ngoại...), cần bố trí đường dây điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ (cầu dao, aptomat...);

- Đối với bếp dầu: Thường xuyên lau chùi sạch sẽ; không rót dầu vào bếp khi bếp đang cháy; không dùng xăng làm nhiên liệu cho bếp dầu.

- Tại khu vực thờ cúng:

+ Vách, trần nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy; đèn, bát hương, nến khi thắp cần đặt chắc chắn trên mặt phẳng để tránh bị đổ vỡ, trường hợp đặt trên vật dụng khác thì nên sử dụng vật dụng là loại không cháy hoặc khó cháy (miếng lót bằng kim loại, hoặc các vật dụng bằng sành, sứ, thủy tinh...); không nên thắp đèn, hương, nến khi đi ngủ hoặc không có người ở nhà;

+ Khi đốt vàng mã phải có người trông coi; nơi đốt vàng mã cần được che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa; không đốt vàng mã trong khu vực kinh doanh.

Điều 9. Sắp xếp hàng hóa

Hàng hoá sắp xếp, bảo quản tại khu vực kinh doanh của ngôi nhà phải bảo đảm:

- Gọn gàng, ngăn nắp, dễ kiểm tra;

- Sắp xếp, bảo quản hàng hoá theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, cùng phương pháp chữa cháy giống nhau;

- Sắp xếp thành hàng, có lối đi ngang, dọc bảo đảm hợp lý thuận tiện. Không xếp hàng hoá và các vật chướng ngại trên các lối đi, lối thoát nạn;

- Loại trừ những điều kiện có thể dẫn đến tự cháy do phát sinh nhiệt, do tác dụng phản ứng hoá học... (không xếp hàng hóa gần các thiết bị tiêu thụ điện, cách bóng đèn ít nhất 0,5m; các hàng hoá kỵ nhau sát gần nhau...);

- Hàng hoá sắp xếp phải để trên bục kê, ô giá. Nếu xếp chồng đống phải xếp vững chắc, gọn gàng; phía ngoài gần cửa ra vào phải để lối đi rộng bằng độ rộng của cửa ra vào nhưng không được nhỏ hơn 1m;

- Không để hàng hoá dễ cháy (nhựa, phim ảnh, bông, polyme tổng hợp....) ở chân cầu thang hoặc buồng gần cầu thang;

- Việc sắp xếp hàng hoá phải tạo ra lối thoát nạn thuận tiện, bảo đảm việc sơ tán người và hàng hóa nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy;

- Đối với hàng hóa là hóa chất nguy hiểm cháy, nổ phải chia thành nhiều khu vực riêng theo mức độ dễ cháy, nổ của các nhóm hóa chất, để bảo quản được an toàn.

Điều 10. An toàn trong sử đụng điện

- Hệ thống điện cần được thiết kế, lắp đặt bảo đảm đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ (cầu dao, cầu chì, aptomat...) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn (điều hòa, bình nước nóng lạnh...), cầu dao, aptomat nên lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện.

- Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán tránh gây quá tải; không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm.

- Khi lắp đặt các thiết bị điện sinh nhiệt lớn (đèn sưởi, quạt sưởi, lò nướng...), cần có khoảng cách an toàn đến các vật dụng dễ cháy. Khi lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện phải được tính toán để không gây quá tải cho hệ thống điện, không câu móc và lắp các thiết bị tùy tiện.

- Kiểm tra và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.

- Nên bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất, kinh doanh với các khu vực khác của nhà.

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế dây dẫn điện, thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn.

- Đối với Hệ thống điện của ngôi nhà có bảo quản, kinh doanh hóa chất dễ cháy, nổ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại an toàn cháy, nổ;

+ Cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực chứa các hóa chất dễ cháy, nổ. Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng đều phải có thiết bị bảo vệ;

+ Hệ thống điện chiếu sáng phải là loại phòng nổ, phải ngăn ngừa sự xâm nhập của hơi khí, bụi dễ cháy, nổ vào thiết bị chiếu sáng;

+ Khi sửa chữa, thay thế thiết bị điện thuộc nhánh nào thì phải cắt điện dẫn vào nhánh đó và treo bảng cấm đóng điện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện Hướng dẫn này.

Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để được hướng dẫn thêm./.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 951/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 02/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 951/QĐ-UBND

73

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381911