• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức Sao y bản chính.

Tải về Quyết định 956/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 13 thủ tục hành chính (Phụ lục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định số 1386/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2014 và Quyết định số 195/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính mới

Lĩnh vực

01

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

02

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

03

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

04

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

05

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

06

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

07

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

08

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

09

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

11

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

12

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet) kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

13

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 956/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 20/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 956/QĐ-UBND

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272085