• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Quyết định 957/QĐ-BCĐ năm 2016 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 957/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN CHỈ ĐẠO QHBTDC & THCSNƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-BCĐ

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND.TL ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày tháng năm 2016 của Ban Chỉ đạo về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 860/TTr-SXD ngày 01 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp , cụ thể như sau:

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, phụ trách Kinh tế ngành - Trưởng Ban Chỉ đạo

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/QĐ-UBND.TL ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, ngành Tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi cần thiết.

- Chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

2. Giám đốc Sở Xây dựng - Phó Trưởng Ban thường trực

- Giúp Trưởng ban điều hành các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và hoạt động của tổ giúp việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các công việc được Trưởng ban phân công.

- Thay mặt Trưởng ban xử lý công việc của Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo trong trường hợp Trưởng ban ủy quyền.

3. Phó Giám đốc Sở Xây dựng, phụ trách Quản lý nhà ở, Thị trường bất động sản - Ủy viên

- Tổ chức và thực hiện rà soát, xem xét tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và thị trường bất động sản để đề xuất sửa đổi, b ổ sung cho phù hợp.

- Đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở, các chương trình về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Tỉnh. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, quy hoạch bố trí dân cư, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp.

- Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập và phổ biến thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Xây dựng khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách Đầu tư xây dựng - Ủy viên

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp kế hoạch vốn, cân đối, bố trí vốn cho các chương trình về nhà ở trên địa bàn Tỉnh.

- Xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, nguồn vốn ODA cho chương trình phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

- Đề xuất việc hướng dẫn trình tự thủ tục về đầu tư trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản phù hợp với tình hình của Tỉnh.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thực hiện các chính sách v ề nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Đầu tư - Ủy viên

- Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, thuế liên quan đến lĩnh vực nhà ở (thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế bất động sản).

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách tài chính, nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở và các chương trình về nhà ở.

- Tổng hợp phân tích tình hình thu từ đất đai và bất động sản, số giao dịch bất động sản chịu thuế, lượng vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư vào thị trường bất động sản trên địa bàn.

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bình ổn giá vật liệu đầu vào cho đầu tư xây dựng nhà ở và các chương trình về nhà ở.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Tài chính khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

6. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách Tài nguyên nước và Khoáng sản - Ủy viên

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách sử dụng đất có hiệu quả; kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thu tiền sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm tra đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn Tỉnh.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

7. Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, phụ trách Phát triển nông thôn - Ủy viên

- Phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách để phát triển nhà ở tại điểm dân cư nông thôn, vùng ngập lũ; phương pháp hỗ trợ về nhà ở đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở nông thôn.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách nhằm bảo toàn quỹ đất cho an ninh lương thực và rừng phòng hộ.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện quy hoạch bố trí, sắp x ếp ổn định dân cư trên địa bàn Tỉnh.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

8. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

- Nghiên cứu, đề xuất việc hướng dẫn áp dụng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách chế độ ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng thuộc diện chính sách, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp, hộ nghèo, công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, tiến độ thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo đủ và đúng đối tượng theo quy định.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

9. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, phụ trách Tiền tệ - Kho quỹ, Kế toán - Thanh toán - Ủy viên

- Thực hiện kiểm tra, giám sát và thanh tra theo thẩm quyền đối với các Ngân hàng trên địa bàn trong việc cho vay theo từng chính sách, từng chương trình về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Kịp thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

- Nghiên cứu, đề xuất hoặc phối hợp với các Sở, ngành Tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về vốn vay nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở v à thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

10. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp - Ủy viên

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất để bảo đảm thực hiện cho vay theo chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; kế hoạch sử dụng vốn vay làm nhà thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư.

- Xây dựng quy trình cho vay, hướng dẫn hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Ngân hàng Chính sách xã hội khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

11. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp - Ủy viên

- Đề xuất các biện pháp hỗ trợ giải quyết nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp, chính sách nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà cho đối tượng chính sách.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất chính sách nhà ở cho các đối tượng nhằm đảm bảo công bằng, các biện pháp giải quyết tranh chấp, khiếu nại về nhà ở.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung văn bản có liên quan đến cơ chế chính sách, chương trình về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Thực hiện các chương trình vận động cộng đồng liên kết giúp đỡ nhau nhằm hỗ trợ tốt nhất về nhà ở cho hộ nghèo theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

12. Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đồng Tháp - An Giang, phụ trách Tín dụng đầu tư - Ủy viên

- Căn cứ kế hoạch Nhà nước giao hàng năm về nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Chương trình) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đồng Tháp - An Giang sẽ phối hợp với Sở Tài chính ký hợp đồng tín dụng và giải ngân theo khối lượng hoàn thành của Chương trình.

- Xây dựng quy trình cho vay, hướng dẫn hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay.

- Phối hợp liên ngành trong công tác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi thực hiện các chính sách về nhà ở, các chương trình về nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- TT/BCĐ QHBTDC&THCSNƠ Tỉnh;
- Lưu VT+ NC/KTN.nbht

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 957/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 16/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 957/QĐ-BCĐ

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329989