• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Tải về Quyết định 957/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ HỆ THỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Thông tư số 01/2012/TT-BKH ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch lĩnh vực, ngành và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề cương và dự toán khảo sát lập Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1486/SNNPTNT ngày 26/6/2014 về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Đào Minh Hường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trần Ngọc Yến Trang - Chuyên viên phòng Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Các thành viên Hội đồng:

- Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên phản biện 1.

- Ông Trn Trọng Huy - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên phản biện 2.

- Mời ông Ngô Huân - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, ủy viên.

- Mời ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ủy viên.

- Ông Trương Đình Tửu - Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy viên.

- Ông Phạm Quang Tình - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính, ủy viên.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ:

- Thẩm định các nội dung trong dự án Quy hoạch theo quy định của pháp luật, đúng với Đề cương và dự toán khảo sát lập Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 08/10/2013.

- Lập báo cáo kết quả thẩm định, đóng dấu hồ sơ quy hoạch, bản đồ quy hoạch; dự thảo quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung khoản c, Mục 1, Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Hội đồng thẩm định được sử dụng khuôn dấu của Sở Nông nghiệp và PTNT trong thời gian thực hiện nhiệm vụ;

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Thủ trưởng các sở ngành, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- VP
UB: CVP, PCVP (NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNldv218.

CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 957/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 08/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 957/QĐ-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331544