• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 960/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp

Tải về Quyết định 960/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp gồm các tài sản được trang bị theo Đề án Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Xe ô tô (xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ và xe ô tô bán tải chuyên dùng);

2. Máy photocopy loại thường;

3. Máy vi tính xách tay;

4. Máy phát điện.

Điều 2. Việc tổ chức mua sắm tài sản năm 2018 được thực hiện như sau:

1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản được quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định này theo cách thức ký thỏa thuận khung quy định tại Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Đối với tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, Bộ sẽ hướng dẫn tổ chức mua sắm sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

3. Đối với các tài sản không thuộc danh mục tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị dự toán thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

4. Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1407/QĐ-BTP ngày 29 tháng 6 năm 2016 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Tư pháp và Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1407/QĐ-BTP.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Điều 71. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung

1. Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây:

a) Mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung: Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn (trừ trường hợp giao dự toán cho đơn vị mua sắm tập trung), tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì từ nhà thầu được lựa chọn;

b) Mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp: Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn và trực tiếp thanh toán cho nhà thầu. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì từ nhà thầu được lựa chọn.

2. Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Mua tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp;

b) Mua vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 960/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 960/QĐ-BTP

476

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381339