• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Quyết định 962/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 962/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-BTP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ NSNN);
- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phan Anh Tu
ấn

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 962/QĐ-BTP ngày 26/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NSNN (I + II+III)

7,297,157

7,297,157

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - 341)

4,022,879

4,022,879

 

 

Giao tự chủ tài chính

0

0

 

 

Giao không tự chủ TC

4,022,879

4,022,879

 

1

Cục Công tác phía Nam (Văn phòng Cục)

149,932

149,932

 

 

Giao tự chủ tài chính

 

 

 

 

Giao không tự chủ TC

149,932

149,932

 

2

Tổng cục Thi hành án dân sự

3,872,947

3,872,947

 

 

Giao tự chủ tài chính

 

 

 

 

Giao không tự chủ TC

3,872,947

3,872,947

 

II

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

144,278

144,278

 

 

Kinh phí không thường xuyên

144,278

144,278

 

 

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (Loại 070- 092)

144,278

144,278

 

 

Kinh phí không thường xuyên

144,278

144,278

 

III

CHI VIỆN TRỢ (LOẠI 400- 402)

3,130,000

3,130,000

 

 

Kinh phí không thường xuyên

3,130,000

3,130,000

 

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

3,130,000

3,000,000

 

 

KP giao không thường xuyên

3,130,000

3,130,000

 

 

Đào tạo học sinh Lào

3,000,000

3,000,000

 

 

KP giao không thường xuyên

3,000,000

3,000,000

 

 

Đào tạo học sinh Campuchia

130,000

130,000

 

 

KP giao không thường xuyên

130,000

130,000

 

Ghi chú: (1) Công văn số 704/BTC-HCSN ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự; Công văn số 892/BTC-HCSN ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2018 (đợt 1); Công văn số 2775/BTC-QLN ngày 13/3/2018 của Bộ Tài chính về kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào, Campuchia năm 2018;

(2) Quyết định số 431/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 466/QĐ-BTP ngày 20/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 962/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 962/QĐ-BTP

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381792