• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Quyết định 968/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 626/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Vĩnh Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 968/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 20/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 968/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235582