• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng xe ô tô


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 970/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 970/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ văn bản số 2979/BTC-QLCS ngày 16/3/2020 của Bộ Tài chính và văn bản số 2551/BYT-KHTC ngày 08/5/2020 của Bộ Y tế ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị ngành giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế giao thông vận tải (Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Sau khi Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được ban hành, các đơn vị y tế giao thông vận tải có trách nhiệm rà soát và đề xuất điều chỉnh định mức đúng với quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, bố trí, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Các đơn vị ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Nhật;
- Vụ TCCB;
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT,TC (Thái).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

STT

Đơn vị

Số lượng

Chủng loại

Ghi chú

1

Bệnh viện GTVT Yên Bái

1

Xe cứu thương

 

2

Bệnh viện GTVT Hải Phòng

1

Xe cứu thương

 

3

Bệnh viện GTVT Vinh

2

Xe cứu thương

 

4

Bệnh viện GTVT Đà Nẵng

1

Xe cứu thương

 

5

Bệnh viện GTVT Nha Trang

1

Xe cứu thương

 

6

Bệnh viện GTVT Tháp Chàm

1

Xe cứu thương

 

7

Bệnh viện GTVT Tp Hồ Chí Minh

1

Xe cứu thương

 

8

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

2

Xe cứu thương

 

9

Bệnh viện GTVT Huế

1

Xe cứu thương

 

10

Bệnh viện Nam Thăng Long

2

Xe cứu thương

 

11

Phòng khám GTVT Gia Lâm

1

Xe cứu thương

 

12

Phòng khám GTVT Bắc Giang

1

Xe cứu thương

 

13

Phòng khám GTVT Thanh Hóa

1

Xe cứu thương

 

14

Trung tâm PHCN BNN Giao thông IV

1

Xe cứu thương

 

15

Trung tâm Y tế đường bộ 2

1

Xe cứu thương

 

16

Trung tâm PHCN BNN Đà Lạt

1

Xe cứu thương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 970/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 970/QĐ-BGTVT

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443568