• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 970/QĐ-UBND phê duyệt hộ gia đình tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 970/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HỢP VỆ SINH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 64/TTr-SNN ngày 16/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các hộ tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Hộ gia đình tham gia dự án và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

CÁC HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HỢP VỆ SINH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên đại diện hộ gia đình

Địa chỉ

Đối tượng

1

Nguyễn Đình Sáu

Thôn Hạc Lâm, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

2

Nguyễn Hữu Hào

Thôn Hạc Lâm, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

3

Dương Thị Điểm

Thôn Đồng Công, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa

Hộ nghèo

4

Âu Văn Hồng

Thôn Hương Câu, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

5

Nguyễn Ngọc Bích

Thôn Nội Hương, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

6

Nguyễn Văn Nam

Thôn Nội Hương, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

7

Nguyễn Văn Minh

Thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ nghèo

8

Nguyễn Thị Chín

Thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ nghèo

9

Nguyễn Văn Thực

Thôn Trại Chuối 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

10

Nguyễn Huy Chín

Thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

11

Nguyễn Văn Nhượng

Thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

12

Lý Đình Dự

Thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 970/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 970/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196509