• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 970/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN THU GOM, XỬ LÝ VÀ THOÁT NƯỚC KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Công văn số 07/TTr-TN&PTĐT ngày 01 tháng 4 năm 2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 813/SKHĐT-XDCB ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

+ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ, tổng mức đầu tư 536.708.766.000 VNĐ và 10.047.936 EUR, tương đương 818.442.843.000 VNĐ (tám trăm mười tám tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 579.327.526.000 đồng.

- Chi phí thiết bị: 95.782.485.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 6.911.625.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 33.775.594.000 đồng.

- Chi phí khác: 4.742.613.000 đồng.

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 23.500.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 74.403.000.000 đồng.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt

Tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Gtrị (đng)

Hình thức lựa chn

T/gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn giai đoạn phát triển dự án

Công ty TNHH DHV Việt Nam và Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

431.115 EUR và 10.052.277.460 VNĐ (tương đương 22.901.247.00 VNĐ)

Chỉ định thầu

24 tháng

Chủ đầu tư

Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí khác, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng có giá trị 105.894.985.931 VNĐ và 1.399.785 EUR, tương đương 143.745.192.102 VNĐ (một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm chín mươi hai ngàn, một trăm lẻ hai đồng).

4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

T/gian lựa chọn nhà thầu

T/gian thực hiện HĐ

Loại hợp đồng

1

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán

543.873.966

Chỉ định thu

Quý 2/2014

02 tháng

Theo tỷ lệ %

2

Tư vấn đo đạc bản đồ giải thửa

220.000.000

Chỉ định thu

Quý4/2014

3 tháng

Theo đơn giá cố định

3

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

257.406.221

Chỉ định thu

Quý 1/2015

12 tháng

Theo tỷ lệ %

4

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSĐX

171.771.431

Chỉ định thu

Quý 4/2014

12 tháng

Theo tỷ lệ %

5

Tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu

67.511.001

Chỉ định thu

Quý 2/2015

02 tháng

Theo tỷ lệ %

6

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

9.041.186.318

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo tỷ lệ %

7

Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

445.565.618

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo đơn giá cố định

8

Tư vấn kiểm định thiết bị

500.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo đơn giá cố định

9

Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình

810.072.598

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2019

6 tháng

Theo tỷ lệ %

10

Bảo him công trình

2.092.840.534

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Trọn gói

11

Rà phá bom mìn vật nổ

200.000.000

Chỉ định thu

Quý 1/2015

3 tháng

Theo đơn giá cố định

12

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải, trạm biến áp

137.996.571.432

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ

Quý 2/2015

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

13

Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, điện, điều khiển và hệ thống Scada cho nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, giếng tách dòng; cung cấp ống và phụ kiện; thiết bị vận hành, bảo dưỡng và quản lý; tư vấn đào tạo tăng cường năng lực, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử, kiểm tra thiết bị tại nơi sản xuất

8.217.036 EUR (tương; đương 231.034.901.289 VNĐ)

Chỉ định thầu

Quý 2/2015

36 tháng

Trọn gói

14

Xây lắp tuyến ống thoát nước, trạm bơm, giếng tách dòng và đấu nối lắp đặt mạng cấp 3

268.414.703.490

Tự thực hiện

Quý 2/2015

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)

- Giá gói thầu là giá tạm tính, sẽ chuẩn xác khi có dự toán được duyệt.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án để bảo đảm nguồn vốn cho gói thầu theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Luật Đấu thầu.

5. Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh (VNĐ) và ODA (EUR).

Điều 2. Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 970/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 15/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 970/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234899