• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương

Tải về Quyết định 973/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/-UBND

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chế độ hỗ trợ, chtiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 32/TTr-SVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 (hai) văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, ththao của tỉnh Bình Dương sau:

1. Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vviệc ban hành quy định mức chi tin thưởng vận động viên và hun luyện viên khi lập thành tích tại các đại hội, các giải vô địch thể thao quc gia.

2. Công văn số 740/UBND-VX ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc mức kinh phí phụ cấp cho cán bộ trực tiếp phụ trách phòng đọc sách, báo các điểm Bưu điện văn hóa xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Tùng, CV, TH, HCTC, Website tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 973/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 08/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 973/QĐ-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445624