• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 974/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 76/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 974/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên nông, lâm nghiệp và phát triển bền vững du lịch kết hợp đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế tiến tới giảm tỷ lệ hỗ trợ nguồn lực hàng năm của Trung ương.

Giai đoạn 2011 - 2015 với nỗ lực của tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương cùng với sức mạnh đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và các nhà đầu tư, Bắc Kạn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đạt những kết quả đáng khích lệ bước đầu, là tiền đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển doanh nghiệp nói riêng đến năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, như sau:

I. MỤC TIÊU

Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn có ít nhất 1.300 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có trên 80% các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, làm ăn có lãi và phát triển qua từng năm. Khu vực tư nhân của Bắc Kạn đóng góp khoảng 30-35% GDP, khoảng 55% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất lao động xã hội tăng 10%/năm. Phấn đấu giảm 35% thời gian cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

A. Nhiệm vụ chung: Cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; hướng tới khẩu hiệu “Nhà nước phục vụ doanh nghiệp”, sự phát triển, thành công, hài lòng của doanh nghiệp là thước đo đánh giá cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ ở các lĩnh vực, ngành liên quan.

B. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp

1. Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

a) Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan:

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số: 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, cụ thể hóa Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số: 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 12016 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số: 66/TB-VPCP ngày 27 tháng 4 năm 2016 về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số: 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng; mở một chuyên mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử. Công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số: 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; triển khai có hiệu quả Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất ba lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của huyện, thành phố để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

- Quán triệt cán bộ công chức về ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh sửa đổi theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà nước, không bỏ sót hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số: 2170/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020, để đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã trở lên.

2. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đề xuất biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quỹ của khu vực tư nhân nhằm tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao.

- Nghiên cứu việc thành lập, tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức đối tác công tư (PPP) với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn khuyến khích hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh chú trọng đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp.

3. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thành lập Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự tham gia của các Sở, Ngành, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện vai trò điều phối, giám sát thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi tỉnh.

b) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; nghiên cứu, đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lao động trong một số lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chế biến nông, lâm sản...

- Rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về các loại thuế, quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các Sở, Ngành liên quan để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện; nghiên cứu xây dựng lộ trình bỏ hình thức thuế khoán chuyển sang thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp và khoản thu nhập cá nhân do doanh nghiệp trả cho người lao động và đối với hộ kinh doanh có quy mô lớn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh lớn, đủ điều kiện là doanh nghiệp phải thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

c) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong tỉnh giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2035, chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trong quý IV năm 2016.

- Công khai đường dây nóng, bố trí phòng tiếp dân để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công thương phản ánh và chủ động giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu, đề xuất với Bộ chủ quản và các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu, tổng hợp đề xuất Chính phủ sửa đổi một số quy định hiện hành về đất đai. Trong đó: Cho phép các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp thứ cấp sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng, huy động vốn dài hạn và huy động các nguồn khác.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Kiến nghị, sửa đổi các quy định về đấu giá đất thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.

- Rà soát sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hóa và giảm bớt các thủ tục về đất đai, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2016.

Đ) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy trình đánh giá sự phù hợp, hợp chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả thực thi và đẩy mạnh việc tạo lập, khai thác, quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng thí nghiệm khoa học của tỉnh. Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm.

- Đề xuất các biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia và các chương trình hỗ trợ khác của nhà nước để thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

e) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Sửa đổi các quy định về cấp phép xây dựng để giảm thời gian cấp phép theo tinh thần Nghị quyết số: 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

- Tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh hơn trong việc thẩm định thiết kế, dự toán; sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ bản, định mức, đơn giá phù hợp với thị trường.

g) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, kiến nghị bổ sung các quy định về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thế chấp tài sản làm cơ sở tiếp cận nguồn vốn.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế có liên quan, vận dụng hợp lý các quy định linh hoạt trong các cam kết quốc tế để bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và khả thi.

h) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, kiến nghị với các cơ quan trung ương xem xét sửa đổi các quy định về lao động là người nước ngoài.

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cao phù hợp với định hướng lĩnh vực ưu tiên của tỉnh là nông, lâm nghiệp và du lịch...

i) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng các quy định về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan để tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với quy định chung, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2016.

k) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai, thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, chặt chẽ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; theo dõi, giám sát việc tuân thủ các quy định về lãi suất và các quy định khác trong hoạt động ngân hàng của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng như sau:

+ Rà soát, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng, bảo đảm an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật; nâng cao năng lực thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2016.

+ Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp.

+ Triển khai các chương trình tín dụng đối với doanh nghiệp, các quy trình cho vay đã được đổi mới, đơn giản hóa do Ngân hàng Trung ương và các Ngân hàng thương mại cấp trên xây dựng.

+ Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

l) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốc các cơ quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

m) Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan:

- Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

- Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường...

4. Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các đề án quy định pháp luật về đất đai theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện:

Rà soát, đề xuất chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và xã hội để doanh nghiệp thích ứng và sử dụng lao động phù hợp.

c) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện để kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy theo hướng đơn giản hóa, bảo đảm minh bạch, đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu chuyên môn; đồng thời loại bỏ những quy định, điều kiện hạn chế cạnh tranh, tạo điều kiện để mọi doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan rà soát, sửa đổi, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm tra theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan. Công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực về quản lý thuế.

b) Công an tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về an ninh, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo những quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường... để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thống kê, tổng hợp các tin, bài báo chí phát hiện các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động của doanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các Phòng, Ban và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt Chương trình hành động của UBND tỉnh tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; căn cứ vào Chương trình hành động này của UBND tỉnh, theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ:

a) Tổ chức thực hiện Quyết định số: 831/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 và Kế hoạch số: 178/KH-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh.

b) Xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý IV năm 2016.

c) Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Chương trình hành động này.

d) Kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

e) Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh và hoạt động trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh.

b) Nêu cao tinh thần tự hào, truyền thống của quê hương, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

c) Tăng cường các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

3. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ và các hội ngành nghề, hợp tác xã.

a) Xây dựng các chương trình, biện pháp cụ thể, khả thi để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan liên quan trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chương trình nâng cao năng lực hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

4. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp thường xuyên tổ chức giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm ngăn chặn hành vi hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thực hiện vận động, hướng dẫn và tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đề xuất giải pháp bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết này và các chính sách về phát triển doanh nghiệp.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ hằng quý và hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 974/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 30/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 974/QĐ-UBND

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331114