• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 2324/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng diện tích đất dôi dư sau khi giải tỏa, mở đường dự án, lối đi không còn sử dụng chung do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 974/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2324/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UBND CẤP HUYỆN XEM XÉT, GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XIN SỬ DỤNG CÁC DIỆN TÍCH ĐẤT DÔI DƯ SAU KHI GIẢI TỎA, MỞ ĐƯỜNG DỰ ÁN, LỐI ĐI KHÔNG CÒN SỬ DỤNG CHUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 705/SNV-TCBC ngày 30/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cho UBND cấp huyện xem xét, giải quyết đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng các diện tích đất dôi dư sau khi giải tỏa, mở đường dự án, lối đi không còn sử dụng chung

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TK, VC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 974/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Hữu Hoàng
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 974/QĐ-UBND

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445291