• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 975/QĐ-UBND-HC năm 2013 Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 975/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 975/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013 và thay thế Quyết định số 1427/QĐ-UBND-HC ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng tháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Đồng tháp.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết) do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm chủ sở hữu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với: Công ty Xổ số kiến thiết, Hội đồng giám sát xổ số, Chủ sở hữu Công ty xổ số kiến thiết và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương 2.

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 3. Hội đồng giám sát xổ số

1. Thành phần bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

c) Thư ký Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết;

d) Các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

đ) Mời Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm ủy viên Hội đồng;

2. Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Sở Tài chính.

3. Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau, bao gồm: vợ, chồng; cha, cha nuôi; mẹ, mẹ nuôi; con, con nuôi; anh, chị, em ruột; anh, chị, em nuôi.

4. Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Sở Tài chính có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số trong các trường hợp sau:

a) Chuyển công tác khác;

b) Vi phạm kỷ luật tại cơ quan đang công tác;

c) Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số;

d) Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định;

đ) Các trường hợp khác khi cần thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

1. Hội đồng giám sát xổ số thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Quy chế này.

2. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và quy trình nghiệp vụ của Công ty Xổ số kiến thiết.

3. Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể:

a) Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sát xổ số và ba (03) ủy viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự.

b) Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số nhất trí. Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ có ý kiến ngang nhau thì quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt).

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết.

5. Hội đồng giám sát xổ số họp định kỳ mỗi quý 01 lần và các cuộc họp đột xuất (nếu có). Chủ trì các cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số). Thời gian họp Hội đồng giám sát xổ số do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng giám sát xổ số quyết định.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và Quy chế này;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số, tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số với Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo Quy chế này.

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và Quy chế này;

b) Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết theo Điều 10 Quy chế này;

c) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

Điều 6. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số:

a) Tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, Quy chế này và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số;

b) Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của công việc được phân công thực hiện;

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

2. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định. Mức phụ cấp này do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

Chương 3.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 8. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số truyền thống.

b) Giám sát và kiểm tra số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, banh, thiết bị điều khiển, cân điện tử, thiết bị kiểm tra banh), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định. Trường hợp cần thiết Hội đồng giám sát xổ số được yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theo từng nội dung trên;

c) Giám sát việc kiểm tra vận hành thử các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

d) Giám sát, kiểm tra việc niêm phong hộp đựng banh trước khi lấy banh ra sử dụng quay số mở thưởng;

đ) Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thỏa mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty Xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định;

e) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình tivi, máy ghi âm), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng;

g) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ banh được sử dụng để quay số mở thưởng;

h) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (như: lồng cầu, hộp đựng các quả banh, cân điện tử, thiết bị kiểm tra banh);

k) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng;

l) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng;

m) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện việc trả thưởng và công bố bằng văn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho tổ chức quay số mở thưởng;

b) Lựa chọn ngẫu nhiên quả banh để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết);

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số;

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng đã thông báo của Công ty Xổ số kiến thiết;

- Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng.

d) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong trường hợp sau:

- Quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;

- Trong khi quay số mở thưởng banh rơi ra khỏi lồng cầu hoặc banh bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

đ) Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé số không bán hết

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

b) Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

c) Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định;

d) Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty Xổ số kiến thiết, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty Xổ số kiến thiết lập.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết không thu hồi vé của các đại lý xổ số trong các trường hợp sau:

- Vé xổ số bán không hết mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu nộp theo chế độ quy định;

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay sau khi nhận vé bán (mua đứt bán đoạn).

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

Điều 10. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số không bán hết

Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết Công ty Xổ số kiến thiết đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt:

Thành lập Hội đồng giám sát xổ số khu vực (Hội đồng con) hoặc ủy quyền cho các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố khác thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng ở ngoài tỉnh trước khi vận chuyển vé về trụ sở chính để kiểm đếm lại và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại quy chế thu hồi vé số của Công ty Xổ số kiến thiết và theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

- Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quá trình thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản sau:

a) Quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số;

b) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

c) Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Quy chế này và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết.

Điều 12. Trách nhiệm của Công ty Xổ số kiến thiết

1. Đề xuất với Sở Tài chính về thành phần, quy chế hoạt động, phụ cấp hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số khu vực (Hội đồng con), ủy quyền bằng văn bản cho các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố khác (nơi tiêu thụ vé) giám sát hộ việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong, giao nhận vé không tiêu thụ hết tại một số địa bàn ngoài trụ sở chính của Công ty Xổ số kiến thiết.

3. Tuân thủ các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng, thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết.

4. Đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Sở Tài chính phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết triển khai thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định hiện hành./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 975/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 01/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 975/QĐ-UBND-HC

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210422