• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 976/QĐ-BCT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển nguồn nhân lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 976/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 976/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Phát triển nguồn nhân lực là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực của ngành Công Thương; về đào tạo và dạy nghề của các trường thuộc Bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Về phát triển nguồn nhân lực:

a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt và phối hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm năm và hàng năm về phát triển nhân lực của ngành Công Thương, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhân lực của Ngành;

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án đào tạo phát triển nhân lực của Ngành.

2. Về đào tạo và dạy nghề các trường thuộc Bộ:

a) Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, sắp xếp các trường thuộc Bộ Công Thương;

b) Phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc đào tạo, văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng cho một số ngành chuyên môn đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề cho từng ngành nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở đào tạo, dạy nghề thuộc Bộ trong việc mở ngành đào tạo; thực hiện quy chế tuyển sinh; tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, liên kết đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; công khai chất lượng và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo và dạy nghề theo quy định;

h) Tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị tự làm, thi học sinh giỏi nghề cấp Bộ và các hoạt động khác có liên quan đến thi tay nghề theo quy định của pháp luật.

3. Về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung nhiệm vụ và phương án phân bổ kinh phí thực hiện các dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị của Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức triển khai thực hiện đối với các đơn vị thuộc khối Cơ quan Bộ;

c) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ biên soạn và quản lý các chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ;

4. Về quản lý các trường trực thuộc Bộ:

a) Về công tác tổ chức, cán bộ:

- Tham mưu giúp Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về nâng cấp, sắp xếp, tổ chức lại và giải thể các trường đại học, cao đẳng;

- Trình Bộ trưởng quyết định công nhận hội đồng trường; xếp hạng trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các trường và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc các trường; phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ; cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề công lập trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

- Có ý kiến với Vụ Tổ chức cán bộ về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với các chức danh quản lý, lãnh đạo Trường trực thuộc Bộ.

b) Đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc sử dụng các khoản thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác của các trường trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Đề xuất, phối hợp với Vụ Kế hoạch về phân bổ vốn ngân sách nhà nước các dự án đầu tư của các trường trực thuộc Bộ; chủ trì việc kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án đầu tư của các trường trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Bộ làm thường trực:

a) Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội;

b) Hội đồng xét và đề nghị tặng các danh hiệu nhà giáo.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.

7. Thống kê, báo cáo định kỳ, hàng năm về công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành Công Thương, về công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo, dạy nghề thuộc Bộ và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

8. Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Vụ theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

2. Vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng; Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các mặt công tác của Vụ;

b) Phân công công việc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và công chức của Vụ;

c) Thừa lệnh Bộ trưởng ký một số văn bản để trả lời, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, điều hành công việc theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của Vụ;

d) Thực hiện công tác thông tin cho công chức trong Vụ theo quy chế làm việc của Bộ;

đ) Quyết định nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết và kiến nghị với Bộ trưởng về các chủ trương, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ;

e) Ban hành các nội quy, quy định của Vụ, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ, Cơ quan Bộ, quản lý công chức và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ.

3. Vụ được tổ chức các phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng;

c) Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng phía Nam.

Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng phía Nam có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng quản lý các trường thuộc Bộ tại khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào và một số nhiệm vụ khác.

Phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng; phân công một Phó Vụ trưởng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng phía Nam theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- ĐU Khối Công nghiệp TP. Hà Nội;
- ĐU Khối DN Công nghiệp TW tại Tp. HCM;
- ĐU Khối DN Thương mại TW tại Tp. HCM;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 976/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 08/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 976/QĐ-BCT

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174591