• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


 

Quyết định 979/QĐ-BNN-KH năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 979/QĐ-BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOACH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ KH và ĐT, VPCP;

- Cng TTĐT Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KH (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 979/QĐ-BNN-KH ngày 19/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định s42/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện; đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho giai đoạn 2021 - 2025 để cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách thực chất, hiệu quả hơn trước bối cảnh và yêu cầu mới.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Việc tổng kết phải bám sát các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; đảm bảo tổng kết toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và tiết kiệm, đúng kế hoạch, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG

1. Tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2017 - 2020

- Các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại giai đoạn 2017 - 2020 trong phạm vi địa bàn, ngành, lĩnh vực (thông tin, số liệu tính đến hết năm 2020). Trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT chtrì xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2017 - 2020 và lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghip giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

- Các địa phương, các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo địa bàn, ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị thuộc Bộ để xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tổ chức các Hội nghị

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức các Hội nghị tham vấn ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030: 01 Hội nghị khởi động tham vấn ý kiến (cuối tháng 3/2020) đối với Đ cương Kế hoạch và 02 Hội nghị tham vấn ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung/hoạt động

Phân công thc hin

Thời hn hoàn thành

1

Xây dựng báo cáo tổng kết 4 thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

1.1

Gửi văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ báo cáo theo yêu cầu

Vụ Kế hoạch

20/3/2020

1.2

Thành lập và tổ chức các Đoàn công tác của Bộ làm việc v kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại một số địa phương

Vụ Kế hoạch; địa phương được lựa chọn

Tháng 4 - 6/2020

1.3

Các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2017 - 2020 về Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các địa phương; các Tổng Cục, Cục, Vụ có liên quan

Tháng 7/2020

1.4

Tổng hợp, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và hoàn thiện Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Vụ Kế hoạch

Tháng 8/2020

2

Xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

2.1

Thành lập Tổ Biên tập của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng Kế hoạch cơ cu lại ngành giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Vụ Kế hoạch

15/3/2020

2.2

Các địa phương, các đơn vị thuộc Bộ gửi Kế hoạch cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 về Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các địa phương; các Tổng Cục, Cục, Vụ có liên quan

Tháng 7/2020

2.3

Tổng hp, dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Vụ Kế hoạch

Tháng 8/2020

2.4

Tổ chức các hội nghị tham vấn ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Vụ Kế hoạch

Tháng 9/2020

2.5

Hoàn thiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Vụ Kế hoạch; các Tổng Cục, Cục, Vụ có liên quan

Tháng 10/2020

2.6

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Vụ Kế hoạch

Quý IV/2020

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện các hoạt động do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì được Bộ cân đối và từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB).

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của địa phương và của các đơn vị thuộc Bộ do địa phương, các đơn vị tự cân đối theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. VKế hoch

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Chủ trì xây dựng Báo cáo của Bộ tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020;

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng, báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chủ trì tổ chức các hội nghị theo như Mục II, Mục III của Kế hoạch này.

2. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chủ trì rà soát, tổng hợp và xây dựng báo cáo của Bộ về kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; đề xuất cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2021 - 2025.

3. Các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực được giao phụ trách giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

4. Các địa phương

Tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch cơ cu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 979/QĐ-BNN-KH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 979/QĐ-BNN-KH

384

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442786