• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trẻ em


 

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 98/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020-2021 CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai” do Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Văn kiện dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai” do Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021;

Xét Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trình phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021, với tổng kinh phí thực hiện năm 2 năm là 1.164.780 USD (Một triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn, bảy trăm tám mươi USD). Cụ thể như sau:

1. Các chỉ số thành công chính của dự án:

Đến năm 2021, tất cả trẻ em là đối tượng đích của dự án (0-8 tuổi) và gia đình các em, đặc biệt những người trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại địa bàn dự án được sử dụng các dịch vụ PTTTTD có chất lượng để thực hiện đầy đủ quyền sống còn, phát triển, giáo dục và được bảo vệ của trẻ em.

- Ít nhất 70% tỉ lệ trẻ em 0-3 tuổi tại địa bàn dự án nhận được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi, cùng với được thực hành tương tác sớm và tích cực bởi cha mẹ/người chăm sóc trẻ;

- Ít nhất 90% trẻ từ 36-59 tháng tuổi tại địa bàn dự án được huy động dự lớp;

- 70% phụ huynh/người chăm sóc chính của trẻ 0-8 tuổi tại địa bàn dự án có thực hành kỷ luật không bạo lực và thực hành chăm sóc theo cách đáp ứng tích cực;

- Ít nhất 75% trẻ 36-59 tháng tuổi tại địa bàn dự án đạt chuẩn trong ít nhất 3 trong 4 lĩnh vực phát triển theo chỉ số về PTTT của điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ, bao gồm: nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm-xã hội và thẩm mỹ;

- 100% cán bộ y tế xã có năng lực triển khai tốt các can thiệp dinh dưỡng đặc thù về tư vấn nuôi dưỡng ăn bổ sung, về cung cấp và bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho trẻ nhỏ;

- 100% các xã điểm có dịch vụ can thiệp dinh dưỡng đặc thù về tư vấn nuôi dưỡng ăn bổ sung, về cung cấp và bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho trẻ nhỏ kết hợp với thực hành cho trẻ tương tác sớm;

- 100% cán bộ cộng tác viên tuyến thôn, làng thuộc 9 xã dự án được tập huấn kỹ năng truyền thông trực tiếp;

- Ít nhất 80% các bà mẹ thuộc đối tượng (bà mẹ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ, người chăm sóc trẻ) được tham dự các buổi truyền thông trực tiếp.

2. Kinh phí thực hiện:

Tổng ngân sách năm 2020 và 2021 là: 1.164.780 USD

2.1 Ngân sách năm 2020: 594.290 USD

- Ngân sách ODA do UNICEF trực tiếp tài trợ: 510.600 USD Trong đó:

+ Ngân sách đã có sẵn: 250.600 USD

+ Ngân sách cần huy động: 260.000 USD

- Ngân sách địa phương đối ứng: 83.690 USD (bằng 1.940 triệu VND).

2.2 Ngân sách năm 2021: 570.490 USD

- Ngân sách ODA do UNICEF trực tiếp tài trợ: 486.800 USD

+ Ngân sách đã có sẵn: 141.800 USD

+ Ngân sách cần huy động: 345.000 USD

- Ngân sách địa phương đối ứng: 83.690 USD (bằng 1.940 triệu VND).

2.3 Ngân sách địa phương đối ứng: Nguồn hành chính sự nghiệp (theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Văn kiện Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai” do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho UBND tỉnh Gia Lai).

(Kèm theo bảng kế hoạch hoạt động năm 2020-2021).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng quy định, đạt mục tiêu của dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện và thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT;
- VP UNICEF Việt Nam;
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 98/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444805