• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Quyết định 986/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Tải về Quyết định 986/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Biên tập có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Ban Biên tập nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ TTTT (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTCNTT (05 bản).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH SÁCH

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Họ và tên

Đơn vị/Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Hồng Trường

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trưởng Ban

2

Vũ Văn Chung

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Phó Trưởng Ban thường trực

3

Phạm Thị Phượng

Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

Phó Trưởng ban

4

Phạm Duy Ninh

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Phó Trưởng ban

5

Trần Bảo Ngọc

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Ủy viên

6

Trần Đức Hải

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư

Ủy viên

7

Nguyễn Văn Ích

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ

Ủy viên

8

Nguyễn Chí Thành

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính

Ủy viên

9

Nguyễn Trung Thêm

Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Ủy viên

10

Lê Minh Châu

Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông

Ủy viên

11

Trần Ánh Dương

Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường

Ủy viên

12

Khuất Việt Hùng

Quyền Vụ trưởng Vụ Vận tải

Ủy viên

13

Hồ Hữu Hòa

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Ủy viên

14

Vũ Cao Đàm

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp

Ủy viên

15

Trần Việt Hà

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Ủy viên

16

Thạch Như Sỹ

Phó Chánh Thanh tra Bộ

Ủy viên

17

Phạm Quang Vinh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN

Ủy viên

18

Đỗ Đức Tiến

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN

Ủy viên

19

Trần Kỳ Hình

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN

Ủy viên

20

Hoàng Minh Toàn

Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN

Ủy viên

21

Trần Phi Thường

Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN

Ủy viên

22

Võ Huy Cường

Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN

Ủy viên

23

Dương Viết Roãn

Phó Cục trưởng Cục QLXD và CL CTGT

Ủy viên

24

Nguyễn Thị Hồng Dung

Phó Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải

Ủy viên

25

Lê Thanh Hảo

Trưởng phòng TTTT - Văn phòng Bộ GTVT

Ủy viên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 986/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 15/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 986/QĐ-BGTVT

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183562