• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý ngoại thương


Văn bản pháp luật về Kinh doanh xuất khẩu gạo

 

Quyết định 987/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự trữ lưu thông và tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 987/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH ĐI LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO CHỦ CHỐT ĐỂ RÀ SOÁT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VỀ NGUỒN CUNG THÓC GẠO, TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO, THỰC HIỆN DỰ TRỮ LƯU THÔNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 2280/VPCP-NN ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự trữ lưu thông và tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra), với thành phần như sau:

1. Trưởng đoàn Kiểm tra: Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra trong Bộ Công Thương:

- Ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;

- Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;

3. Các thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện của các Bộ, ngành liên quan gồm:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

4. Thư ký Đoàn kiểm tra:

- Bà Nguyn Thị Mai Linh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu hàng nông-lâm- thủy sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;

- Ông Phạm Như Phương, Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu hàng nông- lâm-thủy sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với các địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo, trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đoàn kim tra sẽ tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các thành viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ:
- Các B
: NN&PTNT, TC, NHNN;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh/thành phố Đồng Bằng Sông Cửu Long;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều
1, điều 4;
- Lưu: VT, XNK, VP(THCC, hieulq).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 987/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 987/QĐ-BCT

438

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438416