• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc


 

Quyết định 993/QĐ-UBDT năm 2019 về phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 993/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ   /NQ-CP NGÀY   /   /20 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số   /NQ-CP ngày   /   /   của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Tổ trưởng Tổ Thường trực xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các vụ, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho y ban Dân tộc tại Nghị quyết số   /NQ-CP ngày   /    /   của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Tổ trưởng Tổ Thường trực xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTg Trương Hòa Bnh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Tổ Thường trực.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 NGÀY 18/11/2019 CỦA QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021- 2030
(Kèm theo Quyết số 993/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH

LÃNH ĐẠO ỦY BAN CHỈ ĐẠO

SẢN PHM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1

Rà soát các văn bản QPPL, chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020

Vụ Pháp Chế

Nguyễn Chí Tuấn  Phó Vụ trưởng

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Báo cáo rà soát

Tháng 2/2020

2

Xây dựng tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

Vụ Chính sách dân tộc

Nguyễn Văn Tân, PVT Vụ CSDT

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 2/2020

3

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

Tổ Thường trực Đề án; Vụ Chính sách dân tộc

Bùi Văn Lịch, Tổ trưởng Tổ Thường trực đề án, VT Vụ CSDT

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo Chương trình

Tháng 3/2020

3.1

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Vụ Chính sách dân tộc

Hoàng Văn Tuyên, PVT Vụ CSDT

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo dự án

Tháng 1/2020

3.2

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Vụ Chính sách dân tộc

Bùi Văn Lịch, VT Vụ CSDT

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 2: Trồng cỏ sinh thái và phát triển đàn gia súc, gia cầm phù hợp với đặc thù từng vùng, miền.

Vụ Hp tác Quốc tế

Hà Việt Quân, PVT phụ trách Vụ HTQT

TT, PCN Y Thông

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 3: Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu quý phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vụ Hợp tác Quốc tế

Hà Việt Quân, PVT phụ trách Vụ HTQT

TT, PCN Y Thông

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 4: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vụ Chính sách Dân tộc

Bế Thị Hồng Vân, PVT Vụ CSDT

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

3.3

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.

Tổ Thường trực Đề án; Văn phòng ĐP CT135

Phạm Bình Sơn, PCV PĐPCT 135

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổ Thường trực Đề án

Phạm Bình Sơn, PCVP ĐPCT 135

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực dân tộc.

Vụ Kế hoạch -Tài chính

Nguyễn Mạnh Huấn PVT Vụ KHTC

TT, PCN Lê Sơn Hải

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

3.4

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực)

Học viện Dân tộc

Trần Trung Quyền GĐ Học viện dân tộc

TT, PCN Lê Sơn Hải

Dự thảo dự án

Tháng 1/2020

 

Tiểu dự n 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Học viện Dân tộc

Trần Trung Quyền GĐ Học viện dân tộc

TT, PCN Lê Sơn Hải

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

 

Tiểu dự án 2: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp

Văn phòng DPCT135

Phạm Bình Sơn, PCVP ĐPCT 135

TT, PCN Y Thông

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

3.5

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

Vụ Địa phương I, Vụ DTTS

Phạm Thị Thuý Hà, PVT Vụ ĐPI; Lưu Xuân Thủy, PVT Vụ DTTS

TT, PCN Y Thông

Dự thảo dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người

Vụ Địa phương I

Phạm Thị Thuý Hà, PVT Vụ ĐPI

TT, PCN Y Thông

Dự thảo Tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Vụ DTTS

Lưu Xuân Thủy, PVT Vụ DTTS

TT, PCN Y Thông

Dự thảo Tiểu dự án

Tháng 1/2020

3.6

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình

Vụ Tuyên truyền

Đinh Xuân Thắng, PVT Vụ Tuyên truyền

TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín và trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vụ DTTS

Lưu Xuân Thủy, PVT Vụ DTTS

TT, PCN Y Thông

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vụ Tuyên Truyền

Đinh Xuân Thắng, PVT Vụ Tuyên truyền

TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 3: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trung tâm Thông tin

Nguyễn Ngọc Hà, GĐTTTT

TT, PCN Nông Quốc Tuấn

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

-

Tiểu dự án 4: Thành lập và tổ chức hoạt động quỹ từ thiện đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vụ Tuyên Truyền

Hoàng Thị Lề, PVT Vụ TT

TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

Dự thảo tiểu dự án

Tháng 1/2020

4

Xây dựng Nghị định điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc

Vụ Tổ chức cán bộ

Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng, Vụ TCCB

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Dự thảo Nghị định

Tháng 4/2020

5

Xây dựng Chương trnh Khoa học Công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” giai đoạn II (2021 - 2025)

Vụ Tổng hợp

Nguyễn Cao Thịnh, PVT Vụ TH

TT, PCN Lê Sơn Hải

Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 7/2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 993/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 26/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 993/QĐ-UBDT

385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432972