• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn


Văn bản pháp luật về Sản phẩm nông nghiệp chủ lực

 

Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Quyết định 993/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 993/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về một số ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án “Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 606/TTr-SNN ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Ban Quản lý KCNC CNSH tỉnh;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
(Khoa.Ktn/Qdcaytrongchuluc)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 993/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của CT. UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên sản phẩm

Ghi chú

I

Trồng trọt

 

1

Cây hàng năm

 

 

- Lúa

 

 

- Bắp

 

 

- Đậu

 

 

- Mì

 

 

- Mía

 

 

- Rau các loại

 

 

- Nấm ăn, nấm dược liệu

 

2

Hoa, cây cảnh

 

3

Cây công nghiệp lâu năm

 

 

- Cao su

 

 

- Tiêu

 

 

- Cà phê

 

 

- Điều

 

 

- Ca cao

 

4

Cây ăn quả lâu năm

 

 

- Sầu riêng

 

 

- Chôm chôm

 

 

- Xoài

 

 

- Bưởi

 

 

- Cam, quýt

 

 

- Chuối

 

 

- Mít

 

 

- Bơ

 

 

- Măng cụt

 

 

- Thanh long

 

5

Cây dược liệu

 

II

Chăn nuôi

 

 

- Heo

 

 

- Gà

 

III

Lâm nghiệp

 

 

- Keo lai

 

IV

Thủy sản

 

 

- Tôm thẻ chân trắng

 

 

- Tôm càng xanh

 

 

- Cá

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 993/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Võ Văn Chánh
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 993/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445507