• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

Văn bản pháp luật về Phê duyệt quy hoạch

 

Quyết định 995/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Tải về Quyết định 995/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT ĐIỀU CHỈNH CC BQUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại các văn bản: số 3591/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 và số 3982/UBND-XD ny 22 tháng 6 năm 2019 và Báo cáo của Bộ Xây dng tại các văn bản: s 56/BXD-QHKT ngày 10 tháng 01 năm 2019 và số 78/BXD-QHKT ngày 19 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với những nội dung như sau:

1. Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan: Điều chỉnh mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa từ 35% lên 50%.

2. Khu du lịch Lăng Cô và nghĩa trang Trường Đồng:

- Điều chỉnh tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô (đường Chân Mây) thành đường nội bộ khu du lịch. Kéo dài tuyến đường ven núi Phú Gia đến quốc lộ 1A thành tuyến thay thế với mặt cắt toàn tuyến 30 m.

- Điều chỉnh chức năng khoảng 180 ha đất tại phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô từ đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Mở rộng quy mô nghĩa trang Trường Đồng từ 3,5 ha thành khoảng 20 ha

3. Khu du lịch Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả): Điều chỉnh, cập nhật diện tích từ khoảng 120 ha thành khoảng 220 ha.

4. Khu du lịch Cảnh Dương: Điều chỉnh chức năng khoảng 270 ha đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

5. Điều chỉnh tầng cao tối đa các công trình cao tầng trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô:

- Khu vực Lăng Cô: tối đa 40 tầng (+150 m)

- Khu vực Cảnh Dương: tối đa 40 tầng (+150 m).

- Khu vực Cù Dù: tối đa 25 tầng (+90 m).

Điều 2. Sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 như sau:

1. Sửa đổi tiết 2 điểm b khoản 3 Điều 1 về đất xây dựng: “Đến năm 2025: khoảng 10.080 ha, (trong đó đất đô thị là 4.080 ha, chỉ tiêu đất đô thị là 291,4 m2/người)”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 1 về phân khu chức năng:

“+ Khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp: phân bố từ cửa Cảnh Dương, Cù Dù đến Cầu Tư Hiền, khu vực Lăng Cô ven núi Hải Vân và đảo Sơn Chà. Quy mô dự kiến khoảng 1.600 ha. Trong đó khu du lịch Lăng Cô 770 ha, khu du lịch Bãi Chuối 220 ha, khu du lịch đảo Sơn Chà 150 ha, khu du lịch Cù Dù 360 ha, các khu du lịch còn lại 100 ha.

+ Khu du lịch, du lịch cộng đồng kết hợp với nhà ở đô thị: phân bố tại thị trấn Lăng Cô, Cảnh Dương và khu vực phía Tây đầm Lập An, Hói Mít, Hói Dừa quy mô khoảng 935 ha, bao gồm: khu vực thị trấn Lăng Cô diện tích 315 ha, khu tái định cư đm Lập An 30 ha, khu vực Hói Mít, Hói Dừa 320 ha, khu vực Cảnh Dương 270 ha.

+ Khu vực cây xanh sinh thái, vùng bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, đt cây xanh cách ly đường giao thông quc gia, đường điện cao thế: phân bố trên các khu vực núi như Hòn Voi, Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng, núi Giòn... quy mô khoảng 2.173,5 ha.

+ Đất giao thông đối ngoại, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: quy mô khoảng 296,5 ha. Trong đó đất giao thông đối ngoại đường bộ quy mô 120 ha gồm trung tâm tiếp vận và ga đường sắt, bến xe đối ngoại; các công trình đầu mi hạ tầng như bãi xử lý rác, trạm xử lý nước quy mô 30 ha.”

3. Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 1 về định hướng quy hoạch giao thông tại khu vực Lăng Cô:

“. Đường trục chính: Tận dụng tuyến quốc lộ 1A hiện nay chạy dọc khu du lịch từ đèo Phú Gia đến cửa hm Hải Vân lộ giới 36 m. Đường giáp núi Phú Gia kéo dài đến quốc lộ 1A rộng 30 m. Đường khu vực rộng 22,5 m. Đường nội bộ rộng từ 13 - 16 m.”

4. Sửa đổi điểm đ khoản 5 Điều 1 về định hướng nghĩa trang:

“- Nghĩa trang: Xây dựng nghĩa trang Chân Mây tại chân núi Phước Tượng, quy mô 30 ha, nghĩa trang Trường Đồng tại chân đèo Phú Gia quy mô 20 ha. Các khu dân cư độc lập như: khu vực Hói Dừa, Hói Mít sẽ sử dụng nghĩa trang riêng”

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ đồ án “Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” bảo đảm phù hợp với đất quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương tại Quyết định số 1774/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2018 và các quy hoạch khác có liên quan; đồng thời, tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

b) Rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đã được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ.

2. Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Quốc phòng;
- Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban QLKKTCN tỉnh Thừa Thi
ên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, KGVX, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với những nội dung chính như sau:
...

3. Dự báo phát triển dân số và đất xây dựng
...

b) Đất xây dựng
...

- Đến năm 2025: khoảng 9.980 ha, (trong đó đất đô thị là 3.980 ha, chỉ tiêu đất đô thị là 284 m2/người).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với những nội dung chính như sau:
...

4. Định hướng phát triển không gian
...

b) Phân khu chức năng:

Toàn bộ không gian Khu kinh tế được quy hoạch thành các khu chức năng đô thị và phân loại theo quy chế quản lý không gian khác nhau, bao gồm các khu vực bắt buộc tuân thủ quy hoạch và các khu vực được phép sử dụng đất linh hoạt. Cụ thể như sau:

- Các khu vực bắt buộc tuân thủ quy hoạch:

+ Khu cảng Chân Mây bố trí tại mũi Chân Mây Đông có quy mô 370 ha bao gồm cảng tổng hợp và cảng riêng dành cho khu phi thuế quan.

+ Trung tâm tiếp vận hàng hoá và thương mại dịch vụ đầu mối: quy mô 120 ha phân bố tại khu vực giao cắt giữa quốc lộ 1A và đường ra cảng Chân Mây.

+ Đô thị Chân Mây và các trung tâm chủ yếu: quy mô khoảng 1.545 ha, phân bố tại khu vực dọc sông Bu Lu, sông Thừa Lưu và chân núi Phước Tượng bao gồm:

. Các khu đô thị: dân số dự kiến 120.000 - 130.000 người, bao gồm các khu đô thị mới và hiện trạng cải tạo có quy mô khoảng 1.022 ha.

. Các trung tâm cấp đô thị và khu ở: quy mô khoảng 66 ha, trong đó gồm trung tâm hành chính quy mô 10 - 12 ha, trung tâm tổng hợp: bao gồm các trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ thông tin.., quy mô 25 - 30 ha được xây dựng thành quần thể kiến trúc cao tầng hình thức hiện đại; trung tâm y tế: quy mô khoảng 5 ha bao gồm bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế quy mô 300 - 500 giường, các trung tâm khu ở quy mô khoảng 19 ha.

. Trung tâm đào tạo: quy mô 65 - 70 ha, bố trí giáp khu phi thuế quan, là nơi đào tạo nghề phục vụ phát triển cảng và khu công nghiệp.

. Khu công viên cây xanh: quy mô diện tích 198 ha bao gồm hệ thống các công viên và hành lang cây xanh dọc các sông và xen kẽ trong các khu đô thị, khu trung tâm văn hoá, thể dục thể thao: quy mô 25 - 30 ha bố trí tại cù lao giữa sông Bu Lu, bao gồm các công trình như sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi và các sân bãi thể dục thể thao.

. Giao thông chính đô thị: quy mô diện tích khoảng 190 ha.

+ Khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp: phân bố từ cửa Cảnh Dương, Cù Dù đến Cầu Tư Hiền, khu vực Lăng Cô ven núi Hải Vân và hòn Sơn Chà. Quy mô dự kiến khoảng 1.950 ha. Trong đó khu du lịch Lăng Cô 950 ha, khu du lịch Bãi Chuối 120 ha, khu du lịch đảo Sơn Chà 150 ha, khu du lịch Cù Dù 360 ha, khu du lịch Cảnh Dương 270 ha, các khu du lịch còn lại 100 ha.

+ Khu du lịch kết hợp với nhà ở đô thị: phân bố tại thị trấn Lăng Cô và khu vực phía Tây đầm Lập An, Hói Mít, Hói Dừa quy mô khoảng 485 ha, bao gồm: khu vực thị trấn Lăng Cô diện tích 135 ha, khu tái định cư đầm Lập An 30 ha, khu vực Hói Mít, Hói Dừa 320 ha.

+ Khu vực cây xanh sinh thái, vùng bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, đất cây xanh cách ly đường giao thông quốc gia, đường điện cao thế: phân bố trên các khu vực núi như Hòn Voi, Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng, núi Giòn…quy mô khoảng 2190 ha.

+ Đất giao thông đối ngoại, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: quy mô 280 ha. Trong đó đất giao thông đối ngoại đường bộ quy mô 120 ha gồm trung tâm tiếp vận và ga đường sắt, bến xe đối ngoại; các công trình đầu mối hạ tầng như bãi xử lý rác, trạm xử lý nước quy mô 30 ha.

- Các khu vực được phép sử dụng đất linh hoạt:

+ Khu phi thuế quan - công nghiệp - dịch vụ hậu cảng: phân bố tại khu vực từ mũi Chân Mây Đông đến sông Bu Lu, quy mô khoảng 1540 ha. Trong đó quy mô khu phi thuế quan là 1000 ha, các khu công nghiệp và dịch vụ hậu cảng quy mô khoảng 540 ha.

+ Dịch vụ đô thị công nghiệp - công nghiệp kỹ thuật cao; dịch vụ du lịch; khu vui chơi giải trí: quy mô khoảng 1.500 ha, phân bố tại khu vực từ quốc lộ 1A đến chân núi Hòn Voi. Khu vực này dành ưu tiên phát triển công nghiệp sạch kỹ thuật cao hoặc đô thị dịch vụ, các khu vui chơi giải trí…

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với những nội dung chính như sau:
...

5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Định hướng qui hoạch giao thông

- Giao thông đối ngoại

+ Đường bộ:

. Quốc lộ 1A: đoạn tuyến qua Khu du lịch Lăng Cô được xây dựng chỉnh tuyến về phía tây đầm Lập An (theo hướng tuyến đường du lịch ven đầm Lập An), đến chân cầu mới Lăng Cô nhập vào tuyến quốc lộ 1A hiện nay để qua hầm Hải Vân. Quốc lộ 1A được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I, lộ giới rộng 54 m; xây dựng hầm đường bộ qua đèo Phú Gia và Phước Tượng.

. Đường cao tốc Bắc - Nam: đoạn qua Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đi trùng với tuyến đường Hồ Chí Minh cách đô thị Chân Mây khoảng 20 km về phía Nam dãy núi Bạch Mã, quy mô 4 - 6 làn xe. Xây dựng một tuyến đường nối Khu kinh tế với đường cao tốc Bắc - Nam song song với đường sắt Bắc - Nam, mặt cắt ngang rộng 52 m.

+ Đường sắt: giữ hướng tuyến như hiện nay, đảm bảo hành lang toàn tuyến rộng 16 m. Xây dựng tuyến đường sắt nhánh nối vào cảng Chân Mây. Xây dựng mới nhà ga Chân Mây kết hợp với Trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối.

+ Đường thủy:

. Cảng Chân Mây là cảng tổng hợp gồm: cảng trung chuyển container; cảng phục vụ du lịch và phục vụ giao thương hàng hoá.

. Giai đoạn đến năm 2025 xây dựng các bến cảng dọc mũi Chân Mây Đông sử dụng chung cảng tổng hợp và cảng khu phi thuế quan, quy mô khoảng 150 ha. Giai đoạn ngoài năm 2025 tiếp tục xây dựng các bến cảng từ đường Cảnh Dương tới mép bờ biển; tách riêng chức năng cảng tổng hợp Chân Mây và cảng khu phi thuế quan.

- Giao thông đối nội

+ Khu Chân Mây:

. Đường ven biển Cảnh Dương giữ nguyên lộ giới 52 m. Đoạn đi qua cảng Chân Mây xây dựng thành 2 cốt. Phần đường đi trên cao, dành cho giao thông đô thị và du lịch rộng 18 m, phần đi dưới thấp dành cho giao thông vận chuyển hàng từ cảng Chân Mây tới khu phi thuế quan rộng 65 m.

. Các tuyến giao thông chính lộ giới từ 30 - 44 m. Đường nội bộ lộ giới từ 18 - 24 m. Hệ thống giao thông trong khu trung chuyển hàng hóa rộng 15 - 30 m.

+ Khu Lăng cô:

. Đường trục chính: Tận dụng tuyến quốc lộ 1A hiện nay chạy dọc khu du lịch từ đèo Phú Gia đến cửa hầm Hải Vân lộ giới 36 m. Đường giáp núi Phú Gia rộng 30 m. Đường khu vực rộng 22,5 m. Đường nội bộ rộng từ 13 - 16 m.

. Xây dựng các tuyến xe chạy bằng điện phục vụ khách du lịch: tuyến xe điện một ray (monorail) chạy xung quanh khu du lịch Lăng Cô, có từ 2 đến 3 nhà ga trung tâm gần các đầu mối giao thông và khoảng 300 m bố trí một trạm dừng đón trả khách. Tuyến đường tham quan bằng xe cáp treo (Cable - Car) dài khoảng trên 10 km xuất phát từ nhà ga tại triền núi phía Tây Nam đầm Lập An, chạy theo hướng Bắc đến đỉnh đèo Phú Gia, lên đỉnh núi Phú Gia theo đường ra núi Giòn.

- Các công trình phục vụ giao thông

+ Bãi đỗ xe: rộng khoảng 25 ha (năm 2025), 55 ha (giai đoạn ngoài năm 2025); khuyến kích xây dựng các bãi đỗ xe ngầm dưới các tòa nhà cao tầng và các khu công viên cây xanh.

+ Nút giao thông: xây dựng 3 nút giao khác cốt để kết nối hệ thống giao thông đối ngoại đường bộ với các tuyến đường chính Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nút giao với tuyến đường chính Chân Mây - Cảnh Dương vào đô thị mới Chân Mây; nút nối với đường ra cảng Chân Mây và nút trước khi vào hầm đèo Hải Vân. Ngoài ra xây dựng nút giao khác cốt đấu nối từ đường cao tốc Bắc - Nam tới Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với những nội dung chính như sau:
...

5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
...

đ) Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị

- Quy hoạch thoát nước thải

+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn. Nước thải công nghiệp và nước thải đô thị được thu gom và xử lý riêng.

+ Mạng lưới thoát nước bao gồm hệ thống đường cống tự chảy từ D300 đến D600; trạm bơm chuyển tiếp bố trí kiểu trạm xây chìm với bơm nước thải kiểu ướt.

+ Xây dựng 6 trạm xử lý nước thải gồm: trạm xử lý nước thải số 1 công suất 25.000 m3/ngày đêm, quy mô 5,0 ha và trạm xử lý nước thải số 2 công suất 10.000 m3/ngày đêm, quy mô 2,0 ha (phục vụ khu công nghiệp). Trạm xử lý nước thải số 3 công suất 15.000 m3/ngày đêm, quy mô 3 ha (phục vụ khu du lịch). Trạm xử lý số 4 công suất 5.000 m3/ngày đêm, quy mô 1,0 ha và trạm xử lý số 5 công suất 15.000 m3/ngày đêm, quy mô khoảng 3,0 ha (phục vụ khu đô thị Chân Mây). Trạm xử lý nước thải số 6 công suất trạm xử lý là 5.000 m3/ngày đêm, quy mô 1,0 ha.

- Thu gom và xử lý chất thải rắn

Xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại phía Đông đèo Phước Tượng thuộc xã Lộc Thuỷ (hiện đã lập dự án khả thi). Trong đó bố trí một khu riêng để xử lý chất thải độc hại, diện tích khoảng 10 - 20 ha. Giai đoạn dài hạn chất thải rắn sẽ đưa về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn liên vùng tỉnh (dự kiến đặt tại huyện Hương Trà - theo Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung)

- Nghĩa trang: xây dựng nghĩa trang Chân Mây tại chân núi Phước Tượng, quy mô 30 ha, nghĩa trang Trường Đồng tại chân đèo Phú Gia quy mô 3,5 ha. Các khu dân cư độc lập như: khu vực Hói Dừa, Hói Mít sẽ sử dụng nghĩa trang riêng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 995/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 995/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420890