• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 995/QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 995/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Y tế hợp nhất Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22/5/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về bác sỹ gia đình và phòng khám bác sỹ gia đình.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 90/TTr-SYT ngày 18 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP, NC/KGVX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 995 /QĐ-UBND.HC ngày 26 /8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, bao gồm: các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; các bệnh viện đa khoa tuyến huyện; các phòng khám đa khoa trung tâm, phòng khám đa khoa khu vực; các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, bao gồm: các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân; các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân.

Điều 3. Mục đích, nguyên tắc phối hợp

1. Quy chế phối hợp giữa khu vực y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất đã được trang bị; không bao gồm các hình thức phối hợp công – tư trong phát triển hạ tầng cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

2. Có sự phân công, phân định trách nhiệm cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, bên liên quan.

3. Bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử đối với người bệnh.

4. Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

5. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

6. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

7. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề.

8. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 4. Phối hợp, chia sẻ đối với nguồn nhân lực y tế

1. Trong trường hợp cấp cứu hoặc gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh (khi có yêu cầu trợ giúp), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu có nghĩa vụ hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, phương tiện, thuốc men, hóa chất hiện có để cứu chữa người bệnh.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có thể cộng tác trực tiếp với các cán bộ y tế của các cơ sở công lập trong thời gian ngoài giờ làm việc.

3. Trong giờ làm việc (giờ hành chính), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể hợp tác với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để huy động cán bộ y tế thông qua hợp đồng giữa 2 cơ sở.

Điều 5. Phối hợp, chia sẻ đối với trang thiết bị y tế

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể hợp tác, chia sẻ trong việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại của nhau, phục vụ chẩn đoán, điều trị nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị; tuy nhiên cần cân nhắc đến sự sẵn có, tiện dụng và sự hài lòng, chấp nhận của người bệnh.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập sử dụng kết quả cận lâm sàng của nhau nhằm giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể hợp tác, chia sẻ trong sử dụng các vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, vaccin, sinh phẩm y tế của nhau.

Điều 6. Phối hợp, chia sẻ đối với cơ sở hạ tầng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể hợp tác, chia sẻ trong sử dụng hạ tầng kỹ thuật của nhau, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, cũng như giảm tải cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Điều 7. Phối hợp, chia sẻ đối với chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể chuyển người bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kia theo nguyện vọng, phân tuyến kỹ thuật của bệnh nhân hoặc để cung cấp dịch vụ y tế phù hợp hơn cho bệnh nhân.

Điều 8. Phối hợp, chia sẻ đối với hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có thể được hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật giống như các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (nếu như có nhu cầu).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Tạo đều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến tỉnh Đồng Tháp đầu tư, phát triển các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, giám sát hỗ trợ, thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập giúp các cơ sở thực hiện đúng, nghiêm túc các quy chế chuyên môn, đảm bảo an toàn, chất lượng các dịch vụ phục vụ người bệnh.

3. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập hoạt động hiệu quả.

4. Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập giúp các cơ sở cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sớm đưa các văn bản, chính sách liên quan đến ngành Y tế vào cuộc sống.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập

1. Chủ động phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập để xây dựng kế hoạch hợp tác và tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin rộng rãi trong nhân dân, năng lực chuyên môn nghiệp vụ những dịch vụ mới của cơ sở; công khai mức giá dịch vụ để nhân dân thuận lợi lựa chọn dịch vụ phù hợp.

3. Phối hợp tốt với cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ phục vụ quyền lợi nhân dân khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến tỉnh Đồng Tháp đầu tư, phát triển các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

2. Tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập hoạt động hiệu quả.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở này tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập chuyển tuyến cũng như sử dụng dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 13. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các sở, ngành có liên quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, bên liên quan phản ánh về Sở Y tế để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 995/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 26/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 995/QĐ-UBND-HC

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329955