• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Văn bản pháp luật về Tố tụng dân sự

 

Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 996/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg , ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 271/TTr-STP ngày 31/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg , ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; để triển khai, quán triệt kịp thời, thống nhất và đạt hiệu quả nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, tiến độ hoàn thành cũng như trách nhiệm của các cơ quan chủ trì và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu:

Bám sát nội dung Kế hoạch triển khai thi hành BLTTDS ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg , ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 362/QĐ-BTP , ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành BLTTDS; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

Có lộ trình cụ thể bảo đảm sau ngày 01/7/2016, BLTTDS được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh;

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến BLTTDS:

a) Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung của BLTTDS (chủ yếu là những điểm mới của Bộ luật) cho các đối tượng là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ pháp chế các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp;

+ Cấp huyện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2016.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền BLTTDS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí và các Ban, Ngành cấp huyện có Kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLTTDS trên hệ thống đài, báo, tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị ...

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và Báo Vĩnh Long xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLTTDS, trọng tâm là những nội dung mới của BLTTDS; Đồng thời, thực hiện đưa những tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLTTDS.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016.

c) Trên cơ sở tài liệu tập huấn chung của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2016.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về BLTTDS:

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực thi hành án dân sự cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự; Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục thi hành án dân sự, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, Các văn phòng Thừa phát lại; Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Cấp huyện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia tỉnh; Các văn phòng công chứng và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến BLTTDS trong phạm vi quản lý ngành tại địa phương; trên cơ sở đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình triển khai thi hành BLTTDS:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 01/6/2016.

+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/6/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp làm đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, thời gian, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào nội dung Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành BLTTDS được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp trước ngày 15/5/2016).

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân các nội dung được quy định trong BLTTDS.

4. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về BLTTDS cho đội ngũ công chức, viên chức là người tiến hành tố tụng theo quy định của BLTTDS. Đồng thời, thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến BLTTDS trong phạm vi quản lý ngành tại địa phương để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 996/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 04/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 996/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329360