• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2014 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 999/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 199/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Trường Đại học Thủy lợi.

3. Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

5. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

6. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

7. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

8. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.

9. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II.

10. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.

11. Viện Nghiên cứu Hải sản.

12. Viện Chăn nuôi.

13. Viện Thú y.

14. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

15. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.

16. Viện Quy hoạch Thủy lợi.

17. Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

18. Viện Điều tra, Quy hoạch rừng.

19. Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản.

20. Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp.

21. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi.

22. Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp.

23. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.

24. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2.

25. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3.

26. Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4.

27. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lại 5.

28. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6.

29. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7.

30. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8.

31. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9.

32. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

33. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

34. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

35. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

36. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

37. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí, sắp xếp nhân lực và bàn giao cơ sở vật chất, kinh phí của Trung tâm Y tế lao động và Trung tâm phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

3. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

4. Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

5. Trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm.

6. Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.

7. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

8. Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

9. Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

10. Trường Cao đẳng Thủy sản.

11. Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm.

Điều 3. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.

2. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.

3. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lại.

4. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc.

5. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

6. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

7. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.

8. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.

9. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới.

10. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

11. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi.

12. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

13. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

14. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

15. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.

16. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản.

17. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.

Điều 4. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Trường Trung học Công nghệ lương thực, thực phẩm.

2. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.

3. Trường Trung học Thủy sản.

4. Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

- Khoản này bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định 24/2019/QĐ-TTg

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Bãi bỏ khoản 35 Điều 1 Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem nội dung VB
- Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được hướng dẫn bởi Quyết định 3906/QĐ-BNN-TCCB năm 2014

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
...
Điều 1. Vị trí và chức năng
...
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
...
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
...
Điều 4. Hiệu lực thi hành
...
Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Xem nội dung VB
Khoản này bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định 24/2019/QĐ-TTg
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được hướng dẫn bởi Quyết định 3906/QĐ-BNN-TCCB năm 2014
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 999/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/07/2014   Số công báo: Từ số 641 đến số 642
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 999/QĐ-TTg

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236130