• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh nội dung Tiêu chí giao thông quy định tại Quyết định 2663/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tải về Quyết định 145/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Qung Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TIÊU CHÍ GIAO THÔNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 2663/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2016 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiu mẫu” trên địa bàn tnh Qung Nam giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tại Tờ trình số 552/TTr-SNN&PTNT ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Tiêu chí giao thông của Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ban hành kèm theo Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam; cụ thể như sau:

- Nội dung tiêu chí 1.1. Đường trục chính thôn: Điều chỉnh từ “Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối thiểu 10m)” thành: “Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối đa 10m)”

- Nội dung tiêu chí 1.2. Đường ngõ, xóm: Điều chnh từ “Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối thiểu 10m)” thành: “Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối đa 10m)”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh u, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; các Hội, Đoàn thể ở t
nh;
- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;
- CPVP;
-
Lưu: VT,TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 145/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 12/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 145/QĐ-UBND

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
350897