• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 83/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KỲ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 17/TTr-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

2. Mời ông Nguyễn Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử;

3. Mời ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

4. Ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

5. Ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử;

* Các ủy viên:

6. Mời bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

7. Mời ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

8. Mời ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

9. Mời ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

10. Ông Phạm Thành Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;

11. Mời ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

12. Ông Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

13. Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

14. Ông Nguyễn Thanh Reo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp;

15. Ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

16. Mời ông Ngô Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

17. Mời ông Châu Thành Tôn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

18. Mời bà Phạm Hồng Nhân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

19. Mời ông Trương Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn;

20. Ông Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

21. Ông Võ Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

22. Mời ông Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

23. Ông Lưu Văn Sơn, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;

24. Mời ông Lâm Quang Gẫm, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

25. Mời ông Nguyễn Văn Bé, Cục trưởng Cục Thống kê;

26. Ông Đoàn Quốc Khởi, Quyền Giám đốc Sở Tài chính;

27. Ông Nguyễn Đức Thánh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

28. Ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

29. Mời ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ủy ban bầu cử có con dấu riêng. Kinh phí hoạt động của Ủy ban bầu cử được sử dụng trong kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau; được sử dụng tài khoản của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đặt trụ sở tại Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được quyền trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, y ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Hội đồng bầu cử quốc gia (b/c);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Ban TT Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (ph/h);
- BTTUBMTTQVN tỉnh (Ph/h);
- Các Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- NC (H) 18/01;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 83/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302740