• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


Dự thảo Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định Khongso
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018

DỰ THẢO 2
Ngày 31.10.2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số      /2018/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an

a) Định kỳ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành chức năng có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành chức năng có liên quan, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

2. Bộ Quốc phòng

a) Định kỳ phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng.

3. Ban Cơ yếu Chính phủ

a) Định kỳ phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc đưa hệ thống thông tin ra khỏi Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chù trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng.

4. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

a) Phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

b) Áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng theo quy định tại Luật An ninh mạng và Nghị định số      /2018/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa hệ thống thông tin ra khỏi Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

5. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gửi Bộ Công an để thẩm định theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đối với những hệ thống thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Bộ Công an có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
 các Vụ: KTTH, NN, CN, NC, TTTH;
- Lưu: VT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTg ngày        tháng    năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Hệ thống thông tin

(Trong dự thảo này, chỉ xác định khái quát, sau khi gửi xin ý kiến các bộ, ngành chức năng sẽ căn cứ vào kết quả rà soát cụ thể để xác định)

Chủ quản hệ thống

Bộ, ngành chức năng

I. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1

 

Đơn vị…

Bộ Quốc phòng

2

 

Đơn vị…,

Bộ Công an

3

 

Đơn vị…,

Ban Cơ yếu Chính phủ

II. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Thông tin và Truyền thông

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Tài chính

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

 

Đơn vị…,

Bộ Giao thông Vận tải

V. LĨNH VỰC NĂNG NƯỢNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Công thương

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1

 

Đơn vị…,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

 

 

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ

1

 

 

Bộ Y tế

IX. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

1

 

 

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: Khongso   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định Khongso

660

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398696