• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông báo 10585/TB-BNN-VP năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tải về Thông báo 10585/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10585/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 06 tháng 12 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dự và chủ trì Hội nghị Khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Tham gia điều hành Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của các Bộ, Ban ngành, các địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và công nghệ báo cáo tình hình triển khai công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành nông nghiệp, ý kiến của các đại biểu đến từ các doanh nghiệp nông nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các địa phương, ý kiến chỉ đạo Hội nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất kết luận như sau:

Đánh giá cao các hoạt động của các địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế. Cơ chế, chính sách đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, trình độ khoa học và công nghệ nhiều lĩnh vực trong nông nghiệp của Việt Nam còn thấp, sự tham gia của doanh nghiệp còn rất hạn chế, chủ trương đổi mới trong cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ chậm đi vào thực tiễn. Để nâng cao tính cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường quốc tế thì việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Để khoa học và công nghệ đáp ứng sát hơn yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hai Bộ thống nhất cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong khoa học và công nghệ nói chung cũng như trong hoạt động khoa học và công nghệ của ngành nông nghiệp nói riêng. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết, hợp tác, đồng tài trợ liên doanh, liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu công lập và các doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP từ năm 2015; từng bước chuyển hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế như doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ công bằng và minh bạch đối với tất cả các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Sớm triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế quỹ, cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2. Các địa phương rà soát để tháo gỡ những vướng mắc trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tại địa phương được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ khi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tập trung đầu tư nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương.

3. Đối với các doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu tư nhân. Chủ động phối hợp, liên kết với các nhà khoa học, viện, trường để nghiên cứu và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Chủ động đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các cơ quan nghiên cứu. Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác với nông dân trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

4. Đối với các Viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường công lập chủ động đổi mới, tổ chức lại các hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiến tới hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tiếp cận đề xuất chuyển giao các kết quả nghiên cứu tiên tiến của thế giới vào Việt Nam. Chủ động nghiên cứu nhu cầu của thị trường đáp ứng sát hơn yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp để thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

5. Đề nghị các Bộ, Ban ngành, các địa phương và các doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ các cơ chế, chính sách đổi mới đột phá để thu hút tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp, của xã hội đầu tư cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Quân (để b/c):
- UB KHCNMTQH, Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: NNPTNT, KHCN, TC, KHĐT, GDĐT, CT, CA:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện HLKHCNVN;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: Vụ KGVX, KTN, KTTH;
- Lưu VT: NNPTNT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10585/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2014, Bộ NNPTNT đã có Thông báo 10585/TB-BNN-VP năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để khoa học và công nghệ đáp ứng sát hơn yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hai Bộ thống nhất cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong khoa học và công nghệ nói chung cũng như trong hoạt động khoa học và công nghệ của ngành nông nghiệp nói riêng. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết, hợp tác, đồng tài trợ liên doanh, liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu công lập và các doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP từ năm 2015; từng bước chuyển hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế như doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ công bằng và minh bạch đối với tất cả các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Sớm triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế quỹ, cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2. Các địa phương rà soát để tháo gỡ những vướng mắc trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tại địa phương được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ khi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tập trung đầu tư nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương.

Từ khóa: Thông báo 10585/TB-BNN-VP

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263186