• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Thông báo 106/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 106/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Ngày 19 tháng 3 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan, đại biểu phát biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh đề cương và các nội dung liên quan của Đề án theo hướng:

a) Tập trung làm rõ các yếu tố năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu Việt Nam gắn với năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.

b) Phân tích sâu yếu tố năng lực cạnh tranh theo các ngành, nhóm hàng xuất khẩu mà Việt Nam đang có hoặc sẽ có lợi thế xuất khẩu, cả ngắn hạn và dài hạn, xác định các ưu điểm, nhược điểm năng lực cạnh tranh của từng ngành, nhóm hàng xuất khẩu.

c) Bổ sung dự báo về tiềm năng xuất khẩu các ngành, nhóm hàng để xác định được những hàng hóa cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm xuất khẩu hiệu quả và bền vững.

d) Đề ra các quan điểm, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu; các giải pháp chung, giải pháp cụ thể, bảo đảm thực chất và khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với từng ngành, nhóm hàng tiềm năng; có sự kết hợp, lồng ghép với nhóm giải pháp hiện hành về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp.

đ) Bổ sung vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hiệp hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu.

2. Bộ Công Thương trao đổi, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về đề cương Đề án. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan để tiếp thu, hoàn thiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, KHCN, TNMT, NNPTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, HC, TH; TGĐ CổngTTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 106/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/3/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 106/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan, đại biểu phát biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh đề cương và các nội dung liên quan của Đề án theo hướng:

a) Tập trung làm rõ các yếu tố năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu Việt Nam gắn với năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.

b) Phân tích sâu yếu tố năng lực cạnh tranh theo các ngành, nhóm hàng xuất khẩu mà Việt Nam đang có hoặc sẽ có lợi thế xuất khẩu, cả ngắn hạn và dài hạn, xác định các ưu điểm, nhược điểm năng lực cạnh tranh của từng ngành, nhóm hàng xuất khẩu.

c) Bổ sung dự báo về tiềm năng xuất khẩu các ngành, nhóm hàng để xác định được những hàng hóa cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm xuất khẩu hiệu quả và bền vững.

d) Đề ra các quan điểm, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu; các giải pháp chung, giải pháp cụ thể, bảo đảm thực chất và khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với từng ngành, nhóm hàng tiềm năng; có sự kết hợp, lồng ghép với nhóm giải pháp hiện hành về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp.

đ) Bổ sung vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hiệp hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu.

2. Bộ Công Thương trao đổi, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về đề cương Đề án. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan để tiếp thu, hoàn thiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 106/TB-VPCP

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269892