• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Thông báo 111/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 111/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các Thành viên Hội đồng và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó có việc việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 19 trong 4 năm gần đây với cách thức đánh giá, lượng hóa các chỉ tiêu theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam tiếp tục có chuyển biến tích cực, cải thiện rõ nét về đim s và tăng nhiu bậc trên bảng xếp hạng toàn cu. Trong thành quả chung này, có sự đóng góp tích cực của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, các chuyển biến về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn chưa đồng bộ, một số chỉ svẫn còn ở mức thấp, việc quan tâm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương. Trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết số 19 của Chính phủ đã ban hành, trong đó khắc phục tình trạng không đồng đều trong tổ chức thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương và ngay trong từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng phối hợp, lồng ghép đồng bộ hơn việc thực hiện Nghị quyết với các chương trình liên quan như cải cách điều kiện kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương; phấn đấu cải thiện toàn diện các chỉ số, mức chỉ số trung bình tối thiểu đạt 80, không để chỉ số nào sau mức 100.

Đề nghị các Thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh có ý kiến sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và khẩn trương gửi lại Văn phòng Chính phủ. Giao Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Hội đồng, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, ban hành.

2. Phát triển bền vững là một trong những cam kết quốc tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2018 phải tạo được chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện Kế hoạch quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan được giao chủ trì các nhiệm vụ phát triển bền vững cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch quốc gia đã được ban hành.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để trình bày tại Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bn vững (HLPF) của Liên hợp quốc; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2018.

- Đồng ý việc tổ chức một Hội nghị (hoặc Diễn đàn, Hội thảo) thường niên với nội dung bao quát cải thiện môi trưng kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh, phát triển bền vững và có sự kết hợp với Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững (do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức thường niên). Giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam sớm đề xuất phương án cụ thể.

- Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững, có thể đưa ra thảo luận tại Hội nghị phát triển bền vững nêu trên.

3. Giao Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo về vấn đề năng suất, trình Chính phủ xem xét.

4. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Hội đồng và các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên HĐQG về PTBV& NCNLCT;
- Tổng cục Thống kê, Viện NCQLKTTW, VP Phát triển b
n vững (Bộ KH&ĐT);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, NN, QHQT, PL, TCCV, NC, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 111/TB-VPCP

459

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377722