• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 115/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 115/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Đề án xây dựng bộ chỉ sđánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương), Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Thống kê báo cáo về dự thảo Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện Đề án xây dựng bộ chỉ sđánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp, trong đó lưu ý bổ sung tiêu chí đánh giá về tình hình phát triển doanh nghiệp của từng địa phương và của cả nước, tiêu chí đánh giá về chất lượng phát triển doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2018.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện và triển khai công bố các chỉ số PCI và MEI.

3. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê) chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng cục Thống kê;
- Viện nghiên cứu Quản lý KT
TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KTTH, PL, KSTT;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 115/TB-VPCP

350

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377824