• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Mức lương cơ sở

Thông báo 1228/TB-BHXH năm 2018 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế;

- Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ 01/07/2018 là 1.390.000 đng.

Bảo him xã hội thành ph H Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ 01/07/2018 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương nhân (x) mức lương cơ sở.

2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 27.800.000 đồng thì đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN ti đa bng 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).

3. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới.

4. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình tham gia BHYT thực hiện theo mức lương cơ sở mới.

Trường hợp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/07/2018 nhưng đóng tiền trước ngày 01/07/2018 thì thu theo mức lương cơ sở cũ (1.300.000 đồng).

5. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nht bng 27.800.000 đng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT;
- Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện.
- Ban Giám Đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện; .
- Lưu: VT, P.QLT

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

 

Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1228/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 18/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Cơ quan bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo 1228/TB-BHXH về việc điều chỉnh mức lương cơ sở. Theo đó:

 

  • Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng BHYT theo mức lương cơ sở mới;

  • Nếu thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/7/2018 mà đóng tiền trước ngày 01/7/2018 thì thực hiện theo mức lương cơ sở cũ (1.300.000 đồng/tháng);

  • Người lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN), nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 27.800.000 đồng thì đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ - BNN tối đa bằng 27.800.000 đồng (tương ứng bằng 20 lần mức lương cơ sở);

  • Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Xem thêm tại Thông báo 1228/TB-BHXH được ban hành ngày 18/6/2018.

Từ khóa: Thông báo 1228/TB-BHXH

602

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385156