Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 126/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 126/TB-VPCP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 14/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/2006   Số công báo: Từ số 69 đến số 70
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/08/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 126/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2006.

Sau khi nhận bàn giao chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành của Chính phủ và là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2006 – 2010), trước hết là nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2006. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, khắc phục tình trạng chậm ban hành một số lượng lớn văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

2. Giao bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Đỗ Quang Trung chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước" trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4.

3. Bộ Nội vụ, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phối hợp rà soát, kiến nghị bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2006; chú trọng các nội dung về xây dựng thể chế, quy chế hóa quy trình xây dựng thể chế và quy trình giải quyết công việc, việc triển khai thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tới của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

4. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nghiên cứu, trình Thủ tướng phương án kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

112