• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Thông báo 129/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 129/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 129/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 31/05/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 129/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015.

Sau khi nghe Ủy ban Dân tộc báo cáo về nội dung cơ bản Đề án giai đoạn 2011-2015; ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt hiệu quả nhất định, đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng vào việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí và giữ gìn bản sắc dân tộc.v.v...

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục, như: nội dung một số ấn phẩm chưa sâu sắc, chưa bám sát đời sống của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; một số nơi việc phát hành, phổ biến các ấn phẩm còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa thật sự có tác dụng như mong muốn; chưa có tiêu chí lựa chọn ấn phẩm rõ ràng; công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả, chất lượng của các ấn phẩm thông tin còn sơ sài, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan và các địa phương liên quan...

2. Việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015 là cần thiết, nhưng cần phải được chấn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, cơ quan, Ủy ban Dân tộc cần chủ động phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 11 tháng 6 năm 2011. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

a) Nguyên tắc chung:

- Đề án cho giai đoạn 2011-2015 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá cụ thể, sát thực việc thực hiện giai đoạn 2006-2010; trong đó cần khẳng định rõ những mặt được, chưa được về số lượng ấn phẩm và chất lượng thông tin; về việc phổ biến rộng rãi, kịp thời và phát huy hiệu quả của các ấn phẩm thông tin.v.v... Mặt khác, cần nhận thức rõ, việc thực hiện Đề án này chỉ là một trong những giải pháp nằm trong cơ chế, chính sách tổng thể của nhà nước ta nhằm hỗ trợ thông tin, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Chỉ xem xét lựa chọn những ấn phẩm báo chí có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ phù hợp với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và nhu cầu của các địa phương;

- Mỗi ngành, lĩnh vực chỉ lựa chọn một ấn phẩm có nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ và đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; trường hợp đặc biệt phải lựa chọn hai ấn phẩm, Ủy ban Dân tộc cần giải trình, nêu rõ căn cứ thực tiễn và khoa học;

- Danh mục các ấn phẩm báo chí tham gia Đề án sẽ được thực hiện rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung (tăng, giảm) hàng năm; các ấn phẩm báo chí được lựa chọn, bổ sung vào danh mục các ấn phẩm báo chí hàng năm cần xây dựng đề án chi tiết và phải được Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thẩm định, đề xuất.

b) Về cơ cấu các ấn phẩm báo chí tham gia Đề án:

- Tham gia Đề án chủ yếu là ấn phẩm của các cơ quan báo chí; chỉ xem xét, lựa chọn tối đa hai ấn phẩm của các cơ quan tạp chí có tính đặc thù, liên quan trực tiếp đến việc xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thực sự cần thiết;

- Hình thức các ấn phẩm báo chí tham gia Đề án chủ yếu là các Chuyên đề (ấn phẩm phụ); xem xét, lựa chọn một số ít các báo chí thường kỳ (ấn phẩm chính) thực sự cần thiết, có tính đặc thù, được các địa phương đánh giá tốt để tham gia Đề án.

Từ khóa: Thông báo 129/TB-VPCP

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124900