• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 140/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 140/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015.

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Ngày 31 tháng 3 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội. Dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh và Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm hội Việt Nam; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo “Kết quả cải cách thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015 và năm 2016”; ý kiến của các Phó Thủ tướng và đại biểu dự Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

Năm 2014, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ đạt được nhiều kết quả: Đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế đã giảm được 370 giờ/năm và bảo hiểm xã hội giảm được trên 100 giờ/năm, qua đó giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh đầu tư công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích, sự nỗ lực, quyết tâm của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để phát huy những kết quả đạt được trên đây và quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ (giảm số giờ thực hiện các thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội năm 2015 bằng mức bình quân của các nước ASEAN-6 và năm 2016 phấn đấu bằng mức bình quân của các nước ASEAN-4), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức trong ngành, coi đây là công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đồng thời phải có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện.

b) Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế để cắt giảm ngay những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp song vẫn đảm bảo quản lý của Nhà nước.

c) Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội. Đối với các thủ tục, công việc có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, Bộ Tài chính làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo Tổng cục Thuế và phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động đưa ra yêu cầu, tiêu chí, nội dung cụ thể đối với các Bộ, ngành để thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp trong giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về chính sách và cải cách thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội qua Bưu điện.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, bảo hiểm xã hội theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, người nộp thuế, bảo hiểm xã hội. Phấn đấu năm 2015 số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%, số doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%...; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch điện tử trong việc thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trong quý III năm 2015 thực hiện xét duyệt và chi trả bảo hiểm về ốm đau, thai sản qua giao dịch điện tử.

đ) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tư vấn thuế; huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện một số dịch vụ công về thuế, bảo hiểm xã hội.

e) Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế, bảo hiểm xã hội. Động viên, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội.

2. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thực hiện các chính sách và cải cách thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi về chính sách, pháp luật và cải cách thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội.

4. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế để chuyển một số Vụ thuộc Tổng cục Thuế hiện nay thành Cục (Cục quản lý và cưỡng chế thuế, Cục thanh tra, kiểm tra, Cục quản lý kê khai thuế, Cục quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn), đảm bảo không làm tăng thêm biên chế.

b) Báo cáo Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính và biên chế ổn định của Tổng cục Thuế giai đoạn năm 2016 - 2020 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

c) Nghiên cứu, đề xuất đổi mới quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015) với việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh lớn, đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 212 Luật doanh nghiệp nhưng không hoặc chưa thành lập doanh nghiệp.

d) Hướng dẫn quy định về việc gia hạn nộp thuế đối với trường hợp nộp thuế điện tử nhưng do hệ thống bị lỗi, nghẽn mạng, phần mềm, thiết bị gặp sự cố.

đ) Cơ quan Thuế thực hiện nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp. Bộ Tài chính triển khai thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai, các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kết nối thông tin cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan Thuế. Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung chính sách quy định rút ngắn thời gian đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Triển khai áp dụng cơ chế liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong kê khai, nộp các khoản thuế, thu khác về đất đai.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 trở đi thống nhất thực hiện một mã số doanh nghiệp duy nhất trong quan hệ, giao dịch giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

7. Đồng ý cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 được áp dụng quy định mới về hồ sơ, thủ tục của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động;

b) Được chỉ định thầu đối với Dự án công nghệ thông tin liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

c) Sử dụng kinh phí được duyệt theo Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để thanh toán việc cấp chữ ký số trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng cục Thuế;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội tư vấn thuế Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, các Vụ: TH, HC, TKBT, TCCV, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 140/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/04/2015, VPCP đã ban hành Thông báo 140/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội.

Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội. Đối với các thủ tục, công việc có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, Bộ Tài chính làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo Tổng cục Thuế và phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động đưa ra yêu cầu, tiêu chí, nội dung cụ thể đối với các Bộ, ngành để thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp trong giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về chính sách và cải cách thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội qua Bưu điện.

Từ khóa: Thông báo 140/TB-VPCP

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271948