• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Thông báo 1416/TB-BHXH năm 2018 về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Thông báo 1416/TB-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1416/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2018 

 

THÔNG BÁO

VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN

- Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015);

- Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy đnh mức lương cơ sở;

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Học sinh - Sinh viên (HS-SV) tại các trường học trên địa bàn Thành phố như sau;

Mức đóng BHYT HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là: 750.600 đồng.

Trong đó:

+ HS-SV đóng 70%: 525.420 đng.

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%: 225.180 đồng.

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỷ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Phòng Quản lý Thu, BHXH các Quận, huyện và các trường học căn cứ mức phí trên để thực hiện thu cho năm học 2018- 2019.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Các trường học trên địa bàn Thành phố;
- Trun
g tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam; (để phối hợp)
- Sở GD & ĐT TP.HCM ;(để phối hợp)
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH Quận/ Hu
yện;
- Trang tin điện t
BHXH TP.HCM;
-
Lưu VT, P.QLThu (10 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1416/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 17/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 1416/TB-BHXH

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
388804